Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Tân Cương
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
 • Tri ân các anh hùng Liệt sỹ
 • Tiết mục văn nghệ chào mừng Liên hoan văn nghệ quần chúng “Người là niềm tin tất thắng” Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
 • SHCM cụm Học thông qua chơi
 • Một số hình ảnh học sinh trường Tiểu học Tân Cương thực hiện tiêm mũi 1 vaccine Covid-19
 • Đoàn TN Trường TH Tân Cương tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Cương Lần thứ XXVI - Nhiệm kì 2022 - 2027
 • Chuyên đề Học thông qua chơi
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác Đội năm học 2012 -2013 của Liên đội Th Tân Cương

HỘI ĐỒNG ĐỘI TP THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG ĐỘI TP THÁI NGUYÊN

LĐ TH TÂN CƯƠNG

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC 2012 – 2013

C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc 2012 – 2013 cña tr­êng TH T©n C­ư¬ng.

C¨n cø chư­¬ng tr×nh ho¹t ®éng §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2012 - 2013 cña Héi ®ång ®éi thµnh phè Th¸i Nguyªn.

C¨n cø  ch­ư¬ng tr×nh ho¹t ®éng §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2012 – 2013 cña Liªn ®éi TH T©n Cư­¬ng.

Liªn ®éi TH T©n Cư­¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2012 - 2013 nh­ sau:

I. Chñ ®Ò n¨m häc:

Vâng lời Bác Hồ dạy

Thi đua Nghìn việc tốt

Xây dựng Đội vững mạnh

Cùng tiến bước lên Đoàn

Liên đội TH Tân Cương xây dựng kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi với những nội dung cụ thể như sau:

II. Träng t©m c«ng t¸c:

    1.Triển khai tốt các hoạt động hưởng ứng chào mừng 50 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2012); Chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X;

    2. Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội.

    3. Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, triển khai hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”, “Chương trình rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi.

    4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 06 NQ/TWĐTN, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đoàn khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”; tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

III. ®Æc ®iÓm t×nh h×nh:

1. §Æc ®iÓm chung.

- Tổng số học sinh: 482

- Tổng số lớp: 17

- Tổng số chi đội: 7

- Tổng số lớp nhi đồng: 10

- Tổng số đội viên: 209

- Tổng số nhi đồng: 273

- Số học sinh là dân tộc thiểu số: 53

- Số học sinh là con thương binh: 01

- Học sinh khuyết tật: 04

- Học sinh bị ảnh hưởng chất độc màu da cam: 01

- Học sinh mồ côi, không nơi nương tựa: 02

- Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt: 27

- Tổng số phụ trách Đội: 17

2. ThuËn lîi khã kh¨n.

a. ThuËn lîi.

Liªn ®éi lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi cña phßng GD&§T Thµnh phè Th¸i Nguyªn cña H§§ thµnh phè Th¸i Nguyªn; Sù quan t©m gióp ®ì cña §¶ng uû, H§ND,UBND, c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph­¬ng. §Æc biÖt lµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Chi bé- BGH nhµ tr­êng. Sù cè g¾ng nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi cña c¸c thÇy c« gi¸o - ®ång thêi còng lµ c¸c anh chÞ phô tr¸ch trong nhµ tr­êng.

§a sè phô huynh ñng hé nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña liªn ®éi. C¸c em häc sinh- ®éi viªn ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong ho¹t ®éng, h¨ng say trong ho¹t ®éng §éi vµ phong trµo thiÕu nhi.

b. Khã kh¨n.

§iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng cßn khã kh¨n, hoµn c¶nh gia d×nh khã kh¨n, mét sè Ýt phô huynh häc sinh ch­a thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸c em ho¹t ®éng. Kinh phÝ ho¹t ®éng §éi cßn h¹n hÑp trong khi yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng ngµy cµng n©ng cao, sù cËp nhËt vÒ c¸c m« h×nh ho¹t ®éng ®iÓm cßn h¹n chÕ.

IV. Néi dung ch­¬ng tr×nh:

1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh.

* Mục đích: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

* Nội dung và giải pháp:

- Triển khai rộng khắp phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", hướng dẫn các em xây dựng các công trình, phần việc măng non chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2012); chào mừng thành công Đại hội đoàn thành phố lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’ trong thời kỳ mới với nhiều hình thức phong phú, nhằm giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu "50 năm lịch sử, truyền thống vẻ vang của thành phố Thái Nguyên anh hùng".

- Tổ chức và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Vì điểm tựa tiền tiêu", "Áo lụa tặng bà", “Những địa chỉ nghĩa tình’’, "Giúp bạn đến trường", các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong các cơ sở Đội... Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản"; nâng cao hiệu quả triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", “Nghìn việc tốt".

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như website, các blogs, forum, các diễn đàn trao đổi thông tin, mạng xã hội. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

- Hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tích cực phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng trong thời kỳ mới; giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật; biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; không nói tục chửi bậy, không nói trống không, gọi bạn xưng tôi, nhặt được của rơi trả lại người mất.

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp; bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Em là đội viên", "Tiến bước lên Đoàn"... định hướng cho các em phấn đấu trở thành người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2.  Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai.

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp các em có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc", "Vượt khó học tốt". Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp", ...

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn vượt khó", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Giải Toán mạng", "Tiếng Anh qua mạng", "Nhà sử học nhỏ tuổi", „Vở sạch chữ đẹp“...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các hội thi.

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo"...; vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: "Ngôi nhà tình bạn", ", "Vì bạn nghèo hiếu học", "Hũ gạo tình thương - Vì bạn nghèo hiếu học", "Tấm áo tặng bạn",... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Vui khoẻ an toàn – Làm nghìn việc tốt.

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

* Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như "Học làm người có ích", "Học từ thiên nhiên", ... Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước và bạo lực học đường,... cho thiếu nhi.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp",... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh trường học, đường phố, tham gia chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sỹ Trung đoàn 88 – Tu Vũ anh hùng.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, … tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em", câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ’’, "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non"... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng; tham mưu cơ chế chính sách, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

4. Xây Đội vững mạnh – Tiến bước lên Đoàn.

* Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội.

* Nội dung và giải pháp:

a - Công tác đội viên:

- Triển khai thực hiện Chương trình  "Rèn luyện Đội viên" sửa đổi, sổ đội viên, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần lần thứ X.

- Bồi dưỡng kết nạp đội viên: 2 lần/ năm.

b - Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội:

- Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội". Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi. Tổ chức hội thi:“Phụ trách Sao tài năng“...

c- Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

- Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, phường; tham gia tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu.

5. Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương.

* Mục đích: Xây dựng lực lượng phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội. Tham mưu thực hiện tốt cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đặc biệt là Thông tư liên tịch số 23 sửa đổi.

* Nội dung và giải pháp:

Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi:

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ "Những người phụ trách tình nguyện". Triển khai có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội"; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng "Cánh én hồng".

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”:

- Tăng cường tính tích cực, chủ động của liên đội trong việc tham gia các nội dung thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường như xây dựng các góc trò chơi, sân chơi trong nhà trường, triển khai trò chơi dân gian, nhằm định hướng giáo dục nhân cách của học sinh.

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” nhằm xây dựng ước mơ, hoài bão cao đẹp về tương lai, thường xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình thiếu nhi học giỏi chăm ngoan, đạt nhiều thành tích các lĩnh vực và hoạt động Đội.

7. Công trình măng non

          - Liên đội thực hiện 01 “Công trình măng non”: Vườn thực vật

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Một số hoạt động lớn cấp Liên đội (chỉ tiêu phấn đấu)

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm lịch sử, truyền thống vẻ vang thành phố Thái Nguyên anh hùng” (tháng 9/2012)

- Đại hội chi đội mẫu, Đại hội đại trà các chi đội.(tháng 9/2012)

- Đại hội Liên đội.(tháng 9/2012)

- Tổ chức tặng quà cho Học sinh nghèo nhân dịp Tết nguyên đán.

- Tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội trong toàn thành phố vào tối ngày 14/8 âm lịch (tức ngày 29/9/2012 dương lịch).

- Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

- Hội thi  “Phụ trách Sao tài năng”.

- Phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng công trình măng non cấp thành phố (tháng 11/2012).

- Tham gia chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”.

- Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - vì bạn nghèo hiếu học” (tháng 10/2012).

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ - Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013.

* Các chỉ tiêu phấn đấu  năm học 2012 – 2013:

1. Liên đội xây dựng chương trình phát thanh măng non (1 lần/ tuần) theo chủ đề, chủ điểm.

2. Liên đội không có đội viên, thiếu nhi, học sinh vi phạm pháp luật.

3. Liên không có đội viên, thiếu nhi học sinh có hạnh kiểm yếu kém.

4. Liên đội xây dựng "Quỹ vì bạn nghèo" thông qua phong trào nuôi heo đất ở các chi đội, liên đội.

5. Liên đội xây dựng ít nhất 01 công trình măng non

6. Liên đội tham gia tốt phong trào "Kế hoạch nhỏ""Hũ gạo tình thương"; Mua tăm ủng hộ hội người mù TPTN.

7. Liên đội tổ chức tập huấn cho đội ngũ BCH Liên đội, phụ trách Sao, anh chị phụ trách.

8. Liên đội tham gia đầy đủ các hoạt động lớn cấp thành và các cuộc vận động cấp thành, tỉnh.

- 100% thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

          - 100% chi đội đạt danh hiệu chi đội mạnh.

- 100 % các chi đội đảm bảo đầy đủ hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ Đội.

- 100% nhi đồng lớn tuổi kết nạp vào Đội.

- Liên đội tổ chức hội thi “Phụ trách Sao tài năng” cấp Liên đội, thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp thành phố.

 

                                                               Tân Cương, ngày 01 tháng 9 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch th¸ng 9

Chñ ®Ò: “Vui b­íc ®Õn tr­êng – Chµo mõng §¹i héi §oµn tØnh Th¸i Nguyªn lÇn thø XIII

 

- Gi¸o dôc ý thøc, ®¹o ®øc, kû luËt cña häc sinh thi ®ua nãi lêi hay, lµm viÖc tèt phÊn ®Êu trë thµnh con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.

- Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo th­ chóc mõng n¨m míi cña Chñ tÞch n­íc.

- H­ëng øng th¸ng an toµn giao th«ng. 100% thiÕu nhi tham gia ký cam kÕt thùc hiÖn tèt ATGT.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua B«ng hoa ®iÓm tèt chµo mõng n¨m häc míi.

- KiÓm tra ý thøc häc tËp, ®å dïng häc tËp, s¸ch gi¸o khoa.

- Häc tËp néi quy: Tr­êng, líp, §éi, c¬ së vËt chÊt

- 100% ®éi viªn ®¨ng ký thùc hiÖn tèt nÒ nÕp, néi quy nhµ tr­êng.

- Xây dựng chương trình kế hoạch năm học.

- Chỉ đạo các Chi đội thành lập các loại sổ theo quy định.

- Thống kê, báo cáo số liệu tổ chức đầu năm học và đăng kí danh hiệu thi đua.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên Đội.

- Lập danh sách đăng kí mua báo Đội TNTP.

- Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”,… và xây dựng quỹ Đội.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Anh, chị phụ trách Đội, BCH Liên Chi đội.

- Xây dựng kế hoạch đại hội Chi đội – Liên đội.

- §¹i héi chi ®éi mÉu: C§ 5D

- §¹i héi chi ®éi ®¹i trµ

- TËp luyÖn ch­¬ng tr×nh §¹i héi liªn ®éi.

- Yªu cÇu 100% ®éi viªn ký cam kÕt thùc hiÖn ATGT.

Tân Cương, ngày 1 tháng 9 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

- Tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi: Ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng n¨m häc míi víi chñ ®Ò, 3 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c lín víi 3 chÆng thi ®ua xuyªn suèt n¨m häc.

- æn ®Þnh nÒ nÕp, vÖ sinh khu vùc.

- TËp huÊn ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ®éi n¨m 2012 – 2013 tõ 11 – 13/9.

- TPT tham m­u.

- Ph¸t ®éng tíi 100% ®éi viªn trong giê chµo cê.

- GVCN – TPT

 

- TPT

II

- S¬ kÕt tuÇn 1, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2.

- Ph¸t ®éng phong trµo Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt. Thùc hiÖn c¸c néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng, cña §éi. Phong trµo §äc vµ lµm theo b¸o §éi, mçi C§ cã 1 sè b¸o/ tuÇn.

- §­a c¸c ®éi chuyªn vµo ho¹t ®éng b¾t ®Çu cã hiÖu qu¶: Sao ®á, TNXKCT§; TriÓn khai CTRL§V: Chuyªn hiÖu ATGT h¹ng 3.

-  Ph©n c«ng khu vùc vÖ sinh cho c¸c C§.

- Ph¸t ®éng c¸c C§ ®¨ng ký thi ®ua ngµy, giê, tuÇn, th¸ng häc tèt, ®«i b¹n cïng tiÕn.

- TËp huÊn ®éi CT§ TiÕp tôc triÓn khai b¶o hiÓm tíi häc sinh.

- TPT kÕt hîp víi PTC

- TPT: Ph¸t ®éng trong giê chµo cê, b¶ng tin; tËp huÊn tíi BCH LC§.

- TPT ph©n c«ng tíi PTC + BCHC§

- TPT ph¸t ®éng

 

- TriÓn khai, tuyªn truyÒn

 

- TPT – Ph¸t ®éng trong giê chµo cê, göi kÕ ho¹ch chung vÒ c¸c chi ®éi

III

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 2: TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 3 b»ng ph¸t ®éng thi ®ua.

- Duy tr× vµ æn ®Þnh nÒ nÕp ®Çu giê, gi÷a giê.

- Ph¸t ®éng phong trµo mua t¨m ñng hé 2gãi/1hs

* Nép b¸o c¸o thèng kª ®Çu n¨m, duyÖt KÕ ho¹ch ho¹t ®éng §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2012 – 2013.

- TPT: S¬ kÕt vµ triÓn khai ph¸t ®éng.

- KiÓm tra

 

IV

- S¬ kÕt c«ng t¸c th¸ng 9 (vÒ häc tËp, c¸c ho¹t ®éng kh¸c).

 

 

- TPT, sao ®á, BCH LC§: S¬ kÕt ®ît 3 vµ ®iÓm, xÕp lo¹i.

- Ph¸t ®éng, kiÓm tra, ®¸nh gi¸

 

 

Th¸ng 9: triÓn khai chuyªn hiÖu: “an toµn giao th«ng”

Khèi líp

H¹ng

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

4-5

 

1. BiÕt nh÷ng ®iÒu qui ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng cho ng­êi ®i bé .

2. BiÕt c¸c qui t¾c giao th«ng, c¸c biÓn b¸o, tr­êng häc, bÖnh viÖn, ®­êng nguy hiÓm ...

- KiÓm tra qua héi thi: Tuyªn truyÒn m¨ng non cÊp Liªn ®éi.


 KÕ ho¹ch th¸ng 10

Chñ ®Ò: “TiÕp søc ®Õn tr­êng – Chµo mõng thµnh phè 50 mïa hoa”

- §Èy m¹nh phong trµo Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt xøng ®¸ng con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.

- RÌn luyÖn t¸c phong nhanh nhÑn, ®¹o ®øc

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tèt gi÷a c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp thµnh phè Th¸i Nguyªn.

- Thµnh lËp §«i b¹n cïng tiÕn, gióp b¹n v­ît khã ®Õn tr­êng.

- Ph¸t ®éng 100% ®éi viªn thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh häc ®­êng.

- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Liên đội năm học 2012 - 2013.

- Tổ chức triển khai “Chương trình rèn luyện Đội viên” hạng ba đối với khối 4,5.

- Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường”.

- Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20 - 10), chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 - 11) như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Hoa học tốt”, phong trào “Giúp đỡ bạn nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt”.

- Giao ban Ban chØ huy liªn ®éi 28/10.

- TriÓn khai Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn phô tr¸ch §éi.

- Ph¸t ®éng kÕ ho¹ch héi thi Tuæi th¬ kh¸m ph¸.

- Hoµn thµnh thu nép quü §éi n¨m 2012 – 2013, Tæ chøc §¹i héi liªn ®éi.

 

Tân Cương, ngày 1 tháng 10 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 50 n¨m thµnh lËp thµnh phè Th¸i Nguyªn (19/10/1962 – 19/10/2012), 15/10 (B¸c Hå göi th­ cho ngµnh Gi¸o dôc), 20/10 ngµy Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam.

- Duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng: 15’ ®Çu giê, 20’ gi÷a giê.

- §¹i héi L§ trï bÞ, chÝnh thøc

- TPT ph¸t ®éng tíi 100% §V qua c¸c giê chµo cê.

 

 

- TPT + BCHL§ + sao ®á kiÓm tra s¸t sao.

- Tæ chøc §ai héi thµnh c«ng

II

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 1, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2.

- Duy tr× c¸c phong trµo §«i b¹n cïng tiÕn.

- Duy tr× c¸c ho¹t ®éng: 15’ ®Çu giê, gi÷a giê, c¸c ®éi chuyªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

- Héi thu phong trµo “Hò g¹o t×nh th­¬ng – TiÕp søc ®Õn tr­êng”

- TPT  trùc tuÇn + §éi sao ®á: Thèng kª, kÕt qu¶.

- C¸c C§ thùc hiÖn, b¸o c¸o kÕt qu¶.

- TPT tËp huÊn cho BCH L§ thùc hiÖn.

III

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 2, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 3.

- Th«ng b¸o tíi L§ thµnh c«ng cña §HL§, c¸c chØ tiªu ®¨ng ký qua 3 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, ra m¾t BCH L§ míi th«ng b¸o nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn.

- Duy tr× c¸c néi quy, phong trµo häc tËp tèt.

- KiÓm tra CTR L§V chuyªn hiÖu: ATGT

- TPT

 

- PTC, BCH LC§

 

 

- C¸c C§ thùc hiÖn

- BCHL§, TPT, PTC, C§ thùc hiÖn

IV

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 3, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4.

- TËp huÊn BCH L§ míi.

- KiÓm tra CTR L§V chuyªn hiÖu: ATGT

- Ph¸t ®éng kÕ ho¹ch héi thi "Tuæi th¬ kh¸m ph¸" 

- TPT

 

TPT – TPC – YTH§

TPT – GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch th¸ng 11

Chñ ®Ò: “Tri ©n thÇy c«”

- Gi¸o dôc truyÒn thèng T«n s­ träng ®¹o, Uèng n­íc nhí nguån.

- RÌn luyÖn t­ thÕ, t¸c phong cña ng­êi häc sinh – XHCN.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tËp tèt gi÷a c¸c chi ®éi lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11.

- Duy tr× phong trµo §«i b¹n cïng tiÕn.

- Thùc hiÖn tèt phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt”.

- 100% ®éi viªn, nhi ®ång thùc hiÖn tèt nÒ nÕp, ý thøc.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Định hướng cho Đội viên tự giác, tích cực trong việc tự học và xây dựng phương pháp tự học.

- Tổ chức mít tinh và hội thi “Tuổi thơ khám phá” nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn vệ sinh, Trang trí lớp học, trồng và chăm sóc cây bồn hoa tạo môi trường "Xanh - sạch - đẹp".

- Tăng cường củng cố duy trì các hoạt động nề nếp.

- Tiếp tục phát động tới thiếu nhi thi đua “Bông hoa điểm tốt” dâng lên ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Tập huấn nghi thức Đội cho cán bộ Đội.

- Tổng kết phong trào thi đua chặng I.

- Giao ban BCH Liªn chi ®éi ®Þnh kú: 28/11

- TriÓn khai chuyªn hiÖu NghÖ sÜ nhá tuæi

- Phèi hîp víi ban TDTT tham gia héi kháe Phï ®æng

- TËp luyÖn c¸c bµi h¸t truyÒn thèng nhµ tr­êng.

 

Tân Cương, ngày 1 tháng 11 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 b»ng ho¹t ®éng thiÕt thùc.

- KiÓm tra duy tr× ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn, c«ng t¸c sóc miÖng fluo.

- C¸c C§ ®¨ng ký: Ngµy, giê, tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN

- TËp huÊn BCH C§: 6/11

- Liªn ®éi triÓn khai vµ kiÓm tra chñ ®Ò n¨m häc vµ 5 néi dung lín n¨m häc 2012 - 2013

- TPT ph¸t ®éng d­íi cê, 100% ®éi viªn.

- TPT, y tÕ häc ®­êng ®«n ®èc kiÓm tra.

- Tæ chøc c¸c C§ ®¨ng ký.

- TPT: TËp huÊn

- TriÓn khai tíi toµn thÓ 100% C§, TPT – Liªn ®éi vµ PT§ kliÓm tra gi¸m s¸t

II

- S¬ kÕt tuÇn 1, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2

- Duy tr× ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng häc tËp nÒ nÕp häc tËp.

- TËp huÊn ®éi TNXKCT§

- Thi ®ua trang trÝ líp häc vµ tËp luyÖn thi Tuæi th¬ kh¸m ph¸ cÊp tr­êng.

- TPT triÓn khai d­íi cê.

- BCS líp, BCH C§ ®«n ®èc nh¾c nhë.

-TPT – GVCN – C¸c chi ®éi

III

- S¬ kÕt tuÇn 2, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 3.

- Duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo häc tËp

- NÒ nÕp ra vµo líp ®óng giê, häc bµi vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp.

- Thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm cao chµo mõng ngµy 20/11.

- Tæ chøc mÝt tinh 20/11, thi v¨n nghÖ, tuæi th¬ kh¸m ph¸, s¬ kÕt thi ®ua chÆng I vµ trao th­ëng cho thiÕu nhi cã thµnh tÝch xuÊt s¾c.

- TPT triÓn khai trong giê chµo cê.

- TPT + PTC kiÓm tra, nh¾c nhë.

 

 

 

- TPT – PTC

 

TPT – GVCN – häc sinh, ®éi dù thi.

IV

- S¬ kÕt tuÇn 3: TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4.

- TriÓn khai ch­¬ng tr×nh thi ®ua chÆng II chµo mõng ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy héi Quèc phßng toµn d©n.

- Thi bãng ®¸, ®iÒn kinh cÊp TP.

- TriÓn khai kÕ ho¹ch chµo mõng ngµy 22/12.

- Thu giÊy vôn cña c¸c tõ ngµy 21-24/11/2012

- TPT – BGH – Líp trùc tuÇn

- TPT – BGH – GV – CNV – Häc sinh

 

 

TPT – GVCN – BCHC§

Chuyªn hiÖu “nghÖ sÜ nhá tuæi”

Khèi líp

H¹ng

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

4,5

 

         1. H¸t ®óng Quèc ca, §éi ca.

         2. Thuéc vµ h¸t ®­îc 5 bµi h¸t vÒ B¸c Hå vµ §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh .

         3. Thuéc mét bµi th¬, KÓ mét c©u chuyÖn vÒ B¸c Hå.

         4. Tham gia héi diÔn v¨n nghÖ cña líp, cña tr­êng.

 

- Phô tr¸ch chi vµ BCH chi ®éi kiÓm tra ®¸nh gi¸ b¸o c¸o kÕt qu¶ TPT.

- KiÓm tra th«ng qua héi thi Tuæi th¬ kh¸m ph¸

 

 


KÕ ho¹ch th¸ng 12

Chñ ®Ò: “Chµo mõng §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø X

- Gi¸o dôc häc sinh truyÒn thèng Uèng n­íc nhí nguån rÌn luyÖn t¸c phong anh bé ®éi cô Hå.

- Tuyªn truyÒn ý nghÜa ngµy truyÒn thèng Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tËp tèt lËp thµch tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 22/12.

- Duy tr× phong trµo §«i b¹n cïng tiÕn.

- §Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp, néi quy häc sinh.

- T¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t thi ®ua.

- Tuyªn truyÒn ngµy thÕ giíi phßng chèng HIV/AIDS

- MÝt tinh kû niÖm, nãi chuyÖn truyÒn thèng ngµy 22/12, tæ chøc héi thi Phô tr¸ch Sao tµi n¨ng.

- LuyÖt tËp cho ®éi Erobic dù thi Erobic cÊp thµnh

- TriÓn khai chuyªn hiÖu Nghi thøc §éi

- Giao ban c¸c ®éi nßng cèt cña Liªn ®éi.

- Ph¸t ®éng phong trµo TrÇn Quèc To¶n víi c¸c viÖc lµm  thiÕt thùc th¨m hái ®éng viªn c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, con th­¬ng binh, tæ chøc vÖ sinh §µi t­ëng niÖm LiÖt sü Trung ®oµn 88 - Tu Vò anh hïng.

  - Thi gi¶i ®iÒn kinh cÊp thµnh phè.

 

Tân Cương, ngày 1 tháng 12 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

1

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 22/12 b»ng ho¹t ®éng thiÕt thùc.

- Duy tr× ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn, c«ng t¸c xóc miÖng fluo.

- C¸c C§ ®¨ng ký: Ngµy, giê, tuÇn häc tèt.

- TËp huÊn BCH C§

- Tuyªn truyÒn ngµy thÕ giíi phßng chèng HIV/AIDS

- TPT ph¸t ®éng d­íi cê, 100% thiÕu nhi.

 

- TPT, y tÕ tr­êng ®«n ®èc kiÓm tra.

- Tæ chøc c¸c C§ ®¨ng ký.

- TPT: TËp huÊn

- TriÓn khai tíi toµn thÓ 100% thiÕu nhi.

2

- S¬ kÕt tuÇn 1, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2.

- Duy tr× ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng häc tËp nÒ nÕp häc tËp.

- TËp huÊn ®éi TTMN.

- KiÓm tra ®å dõng häc tËp chuÈn bÞ cho thi häc k×

- TPT triÓn khai d­íi cê.

- BCS líp, BCH C§ ®«n ®èc nh¾c nhë.

- TPT – BCH Liªn ®éi

- PTC kiÓm tra gi¸m s¸t

 

3

- S¬ kÕt tuÇn 2, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 3.

- Duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo häc tËp

- NÒ nÕp ra vµo líp ®óng giê, häc bµi vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp.

- Thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm cao chµo mõng ngµy 22/12.

- Héi thi Phô tr¸ch Sao tµi n¨ng.

- TPT triÓn khai trong giê chµo cê.

- TPT + líp trùc tuÇn + PT§ kiÓm tra, nh¾c nhë.

 

 

- BGH + TPT + PTC + Líp, C§

4

- S¬ kÕt tuÇn 3: TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4.

 + Sè ®iÓm giái, ngµy, giê, tuÇn häc tèt, c¸c nÒ nÕp kh¸c.

- Tæ chøc mÝt tinh «n truyÒn thång Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 22/12.

- Thµnh lËp vµ tËp luyÖn cho ®éi dù thi Aerobic

- B¸o c¸o s¬ kÕt c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi häc kú I.

TPT – BGH – Líp trùc tuÇn

TPT – BT§ - BGH

 

- TPT - §¹i biÓu – Kh¸ch mêi nãi chuyÖn.

- TPT + GV ©m nh¹c.

 

- TPT.

 

 

TriÓn khai chuyªn hiÖu ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn

Chuyªn hiÖu: Nghi thøc ®éi viªn

Khèi líp

H¹ng

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

4-5

H¹ng ba

 

       1. BiÕt h¸t ®óng Quèc ca, §éi ca.

       2. BiÕt vµ hiÓu râ khÈu hiÖu §éi .

       3. Thùc hiÖn mét sè vÒ Nghi thøc §éi .

        4. BiÕt 2 bµi trèng nghi thøc §éi: Chµo cê,  hµnh tiÕn.

        5. Tham gia h­íng dÉn Sao Nhi ®ång ho¹t ®éng.

* PTC + BCH C§ kiÓm tra b»ng h×nh thøc b¾t th¨m c©u hái: Thùc hµnh + tr¶ lêi tiÕp søc.

- BCH L§ + TPT: KiÓm tra x¸c suÊt 1 sè C§.

 

 


KÕ ho¹ch th¸ng 1/2013

Chñ ®Ò: “Xu©n Êm t×nh th­¬ng”

- Gi¸o dôc häc sinh truyÒn thèng Uèng n­íc nhí nguån h­íng vÒ ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2.

- RÌn luyÖn t­ thÕ, t¸c phong mÉu mùc cña ng­êi häc sinh.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2 ngµy häc sinh - sinh viªn 9/1.

- Duy tr× cã hiÖu qu¶ phong trµo §«i b¹n cïng tiÕn, ph¸t ®éng phong trµo Xu©n Êm t×nh th­¬ng b»ng c¸ch Nu«i heo ®Êt (tiÕt kiÖm tiÒn ¨n s¸ng).

- §Èy m¹nh cuéc vËn ®éng Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt.

- Tuyªn truyÒn ý nghÜa ngµy häc sinh – sinh viªn ViÖt Nam 9/1

- T¨ng c­êng ho¹t ®éng cña §éi ph¸t thanh m¨ng non.

- H­íng dÉn c¸c Chi ®éi tiÕn hµnh s¬ kÕt häc kú I.

- S¬ kÕt häc kú I trong toµn liªn §éi.

- Tuyªn truyÒn tíi 100% thiÕu nhi kh«ng tµng tr÷, bu«n b¸n, sö dông chÊt ch¸y næ nh­: ®èt ph¸o, th¶ ®Ìn trêi. Tæ chøc tÆng quµ thiÕu nhi nh©n dÞp TÕt Nguyªn §¸n.

- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn häc kú I.

- Thùc hiÖn kú thi häc kú I nghiªm tóc.

- TriÓn khai tham dù viÕt th­ UPU lÇn thø 41

- Thµnh lËp ®éi tuyÓn tham gia luyÖn tËp, dù thi Aerobic cÊp thµnh phè.

 

 

Tân Cương, ngày 1 tháng 1 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

1

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 82 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng CSVN (3/2/1930 - 3/2/2012).

- æn ®Þnh, duy tr× nÒ nÕp häc tËp

- TËp huÊn BCH Liªn, chi ®éi.

- Ph¸t ®éng viÕt th­ UPU lÇn thø 41.

- Ph¸t ®éng phong trµo Nu«i heo ®Êt, Nãi lêi hay - Lµm viÖc tèt.

- TPT ph¸t ®éng d­íi cê.

 

 

- TPT –BGH  - PT§ kiÓm tra gi¸m s¸t.

- TPT – BCH C§

2

- S¬ kÕt tuÇn 1, triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2

- æn ®Þnh duy tr× nÒ nÕp häc tËp: KiÓm tra sÜ sè, kiÓm tra ®å dïng s¸ch vë häc tËp.

- Häc sinh ký cam kÕt kh«ng ®èt ph¸o vµ b¶o ®¶m an toµn giao th«ng trong dÞp tÕt Nguyªn ®¸n.

- TPT triÓn khai

- TPT phèi kÕt hîp víi PTC + BCH C§ kiÓm tra, ®«n ®èc, nh¾c nhë.

- TPT – BGH

3

- S¬ kÕt tuÇn 2: TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 3.

- æn ®Þnh duy tr× nÒ nÕp häc tËp.

- TiÕp tôc triÓn khai chuyªn hiÖu ThÇy thuèc nhá tuæi.

- TPT: TriÓn khai

- C¸c líp, chi ®éi.

- TPT – BCHL§

 

4

- S¬ kÕt tuÇn 3: TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4

- Hoµn thµnh bµi dù thi quèc tÕ UPU.

- Duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt.

- Duy tr× ®Èy m¹nh nÒ nÕp sinh ho¹t §éi, sinh ho¹t Sao.

- ¤n luyÖn nghi thøc §éi, c¸c bµi h¸t, móa theo chñ ®Ò.

- Häp gian ban BCHC§

- TPT triÓn khai

- TPT + PTC

- TPT – GVCN – BCHL§

- BCH C§ + C§ thùc hiÖn.

- KiÓm tra chuyªn hiÖu ThÇy thuèc nhá tuæi.

 

 

 

 

 

 

 

TriÓn khai chuyªn hiÖu ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn

Chuyªn hiÖu: ThÇy thuèc nhá tuæi

Khèi líp

H¹ng

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

4-5

H¹ng ba

 

        1. BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh n¬i c«ng céng ,kh«ng ¨n qu¶ xanh, kh«ng uèng n­íc l·, kh«ng hót thø«c l¸, thuèc lµo, uèng r­îu bia.

        2. BiÕt xö lý khi ®øt tay, ch¶y m¸u cam, c¶m n¾ng, c¶m l¹nh.

        3. BiÕt phßng bÖnh mïa hÌ  mïa ®«ng.

        4. NhËn biÕt mét sè c©y thuèc nam: Nhä nåi, h­¬ng nhu, ®inh h­¬ng, rau m¸, s¶....vµ t¸c dông ch÷a bÖnh cña tõng c©y.

* PTC + BCH C§ + TPT.

 

 


KÕ ho¹ch th¸ng 2

Chñ ®Ò: “Em lµ mÇm non cña §¶ng”

- Gi¸o dôc lÞch sö truyÒn thèng ngµy thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3/2.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua B«ng hoa ®iÓm tèt chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2.

- Ph¸t ®éng phong trµo §«i b¹n cïng tiÕn, cïng gióp ®ì nhau häc tËp tiÕn bé.

- T¨ng c­êng kiÓm tra ®«n ®èc ®¸nh gi¸ thi ®ua, kiÓm tra nÒ nÕp häc sinh.

- Thùc hiÖn phong trµo Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt, §äc vµ lµm theo B¸o §éi.

- TriÓn khai chuyªn hiÖu RL§V chuyªn hiÖu Ch¨m häc.

- Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh, tu bæ bån hoa, t¹o c¶nh quan tr­êng häc.

- Thi TiÕng Anh qua m¹ng vµ Gi¶i To¸n qua m¹ng cÊp Thµnh phè.

- Tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho häc sinh, xóc miÖng fluo ®Òu ®Æn.

- Tæ chøc vÖ sinh §µi t­ëng niÖm LiÖt sü (líp ....)

 

 

 

Tân Cương, ngày 1 tháng 2 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tuÇn

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2012), mõng xu©n míi.

- æn ®Þnh duy tr× nÒ nÕp häc tËp sau nghØ tÕt: KiÓm tra sÜ sè, kiÓm tra ®å dïng s¸ch vë häc tËp, ®Èy m¹nh giê truy bµi, ®¨ng ký ngµy, giê, tuÇn häc tèt.

- Tham gia thi AEROBIC cÊp thµnh phè.

- TPT triÓn khai trong giê chµo cê.

 

II

- S¬ kÕt tuÇn 1 triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2

- Duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo “®äc vµ lµm theo lêi b¸o §éi”, “Nãi lêi hay lµm viÖc tèt”.

 

- TPT nh¾c nhë, phæ biÕn vµ §éi tuyªn truyÒn m¨ng non.

 

III

- Ph¸t ®éng kÕ ho¹ch “Thi bån hoa ®Ñp” chµo mõng ngµy 8/3 vµ 26/3

- Duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn.

 

- TPT – BGH - GVCN

 

 

IV

- S¬ kÕt tuÇn 3 triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4

- Theo dâi s¸t sao viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp cña c¸c líp.

- TPT triÓn khai trong giê chµo cê.

 

 

TriÓn khai chuyªn hiÖu ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn

Chuyªn hiÖu: Ch¨m häc

 

Khèi líp

 

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

4-5

 

*Tiªu chuÈn h¹ng ba:

1. §i häc ®Òu (Kh«ng nghØ häc, kh«ng ®i muén ), ch¨m chØ häc tËp.

2. Thùc hiÖn viÖc häc ë líp . Chó ý nghe gi¶ng bµi, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn, kh«ng quay cãp khi kiÓm tra  .

3.Thùc hiÖn tèt viÖc häc ë nhµ :

- Häc thuéc bµi, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ.

- Cã thêi kho¸ biÓu häc ë nhµ, cã gãc häc tËp .

4. Gióp ®ì b¹n häc kÐm.

- Häc tËp b¹n häc giái.

- V­ît khã häc tËp tèt, gióp Ýt nhÊt mét b¹n kÐm häc tiÕn bé.

5. §¹t kÕt qu¶ häc tËp tèt :

 

* PTC + BCH C§ + TPT.

- §¸nh gi¸ c¶m   nhËn qua xÕp lo¹i häc tËp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o dôc häc sinh truyÒn thèng “Uèng n­íc nhí nguån” h­íng vÒ ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2.

- RÌn luyÖn t­ thÕ, t¸c phong mÉu mùc cña ng­êi häc sinh.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “Häc tËp tèt – rÌn luyÖn tèt” chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2.

- Duy tr× phong trµo “§«i b¹n cïng tiÕn”.

- T¨ng c­êng kiÓm tra ®«n ®èc ®¸nh gi¸ thi ®ua.

- Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “CÇn kiÖm lµ nÕp sèng ®Ñp cña thiÕu nhi”

- Thùc hiÖn phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt”.

- ¤n l¹i truyÒn thèng 82 n¨m §¶ng céng s¶n ViÖt Nam

- TËp luyÖn nghi thøc §éi

- Duy tr× cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh m¨ng non

- TriÓn khai chuyªn hiÖu “Ch¨m häc”

- Lao ®éng, vÖ sinh c¸c líp häc, chuÈn bÞ nghØ TÕt Nguyªn ®¸n.

* Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh,tu bæ bån hoa,t¹o c¶nh quan tr­êng häc

*TriÓn khai k Ý cam kÕt: TÕt nguyªn ®¸n an toµn, kh«ng tham gia c¸c tÖ n¹n x· héi...

* Tham gia thi häc sinh giái c¸c cÊp

- TËp huÊn cho GV – TPT vµ PT§ tham gia dù thi “GV – TPT vµ PT§ giái cÊp thµnh”

- Lao ®éng vÖ sinh khu vùc tr­êng vµ trång thªm c©y vµo bån hoa tr­íc khi nghØ tÕt Nguyªn §¸n.

- Tuyªn truyÒn ®Õn häc sinh toµn tr­êng nghØ tÕt vui, khoÎ, an toµn, lµnh m¹nh vµ tiÕt kiÖm. Häc sinh cam kÕt kh«ng ®èt ph¸o vµ dïng c¸c chÊt ch¸y næ, kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi (R­îu chÌ, cê b¹c, ma tuý…)

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2012), mõng xu©n míi.

- TriÓn khai kÕ ho¹ch, ®iÒu lÖ h«Þ thi “GV – TPT vµ PT§ gái cÊp thµnh”

- TËp huÊn BCH C§ tÆng quµ cho häc sinh nghÌo trong tr­êng.

 

 

- TPT triÓn khai trong giê chµo cê.

- Phèi kÕt hîp víi tæ chuyªn m«n + PTC + BCH C§ thùc hiÖn

- TPT ph¸t ®éng

- TPT phèi kÕt hîp C§, ®éi TN + ®éi TTMN th¨m vµ tÆng quµ mÑ liÖt sÜ, häc sinh nghÌo.

- TPT + PTC + BCH C§

 

II

- S¬ kÐt tuÇn 1 triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2

- Tæ chøc nghØ TÕt an toµn, tiÕt kiÖm.

- Duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo ®äc vµ lµm theo lêi b¸o ®éi, nãi lêi hay lµm viÖc tèt.

 

- TPT nh¾c nhë, phæ biÕn vµ §éi tuyªn truyÒn m¨ng non.

- TPT phèi kÕt hîp víi PTC + BCH C§ kiÓm tra, ®«n ®èc, nh¾c nhë, thèng kª sè liÖu.

III

NghØ tÕt

NghØ tÕt

IV

æn ®Þnh duy tr× nÒ nÕp häc tËp sau nghØ tÕt: KiÓm tra sÜ sè, kiÓm tra ®å dïng s¸ch vë häc tËp, ®Èy m¹nh giê truy bµi, ®¨ng ký ngµy, giê, tuÇn häc tèt.

- Ph¸t ®éng kÕ ho¹ch “Thi khÐo tay hay lµm” chµo mõng ngµy 8/3 vµ 26/3

- T/C gÆp mÆt ®éng viªn häc sinh giái dù thi cÊp thµnh phè.

- §Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn.

- Duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn.

- Phèi kÕt hîp víi nhµ tr­êng t/c kú thi häc sinh giái tr­êng, ®«i b¹n ®iÓm 10.

- Ph¸t ®éng tíi 100% ®éi viªn mua t¨m t×nh th­¬ng

- TPT – BGH - GVCN

 

 

- TPT + nhµ tr­êng chØ ®¹o c¸c C§ thùc hiÖn.

- Phèi kÕt hîp víi tæ chuyªn m«n t/c tèt.

- Ph¸t ®éng tíi 100% C§, ®éi viªn.

- TPT – BCHL§

TriÓn khai chuyªn hiÖu ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn

Chuyªn hiÖu: Ch¨m häc

Khèi líp

 

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

6 – 7

 

§· ®¹t h¹ng 3

1. §i häc ®Òu, chuyªn cÇn, kh«ng bá giê, bá tiÕt, nghØ häc kh«ng cã lý do.

2. Thùc hiÖn tèt viÖc häc ë líp, ë nhµ.

- Häc tËp chuyªn cÇn cã ph­¬ng ph¸p häc tËp, tù gi¸c häc tËp ë nhµ.

- V­ît khã häc tèt, gióp b¹n häc tËp.

3. ¸p dông vµo thùc tiÔn

4. §¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp.

* PTC + BCH C§ + TPT.

- §¸nh gi¸ c¶m   nhËn qua xÕp lo¹i häc tËp.

8 – 9

 

§· ®¹t h¹ng nh×:

1. Cã ®éng c¬ th¸i ®é häc tËp tèt, cã ý thøc tÝch lòy kiÕn thøc.

2. ¸p dông ph­¬ng ph¸p häc tËp tèt, häc ®Òu c¸c m«n, kh«ng häc lÖch, häc tñ hoÆc nh÷ng m«n thi.

3. Gióp b¹n häc tèt, Ýt nhÊt gióp mét b¹n cïng tiÕn bé.

4. Lµm bµi kiÓm tra, thi cö nghiªm tóc.

5. §¹t kÕt qu¶ häc tËp tèt, cã sù tiÕn bé trong häc tËp vµ trong c¸c bµi kiÓm tra.

- PTC + BCH C§ + TPT ®¸nh gi¸ c¶m nhËn qua xÕp lo¹i häc lùc (kú I, kú II, c¶ n¨m).

 

 

KÕ ho¹ch th¸ng 3

Chñ ®Ò: “TiÕn b­íc lªn ®oµn”

I. T­ t­ëng, ®¹o ®øc, t¸c phong

- Gi¸o dôc häc sinh niÒm vinh dù vµ tù hµo lµ líp ng­êi hËu bÞ cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh.

- Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn vÒ truyÒn thèng 80 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña tæ chøc §oµn.

II. Häc tËp

- Tæng kÕt ®ît thi ®ua b«ng hoa ®iÓm tèt tÆng mÑ, tÆng c«.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “Häc tËp tèt – rÌn luyÖn tèt” chµo mõng ngµy 8/3, 26/3.

- Duy tr× cã hiÖu qu¶ phong trµo “§«i b¹n cïng tiÕn”.

III. NÒ nÕp

- Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt” xøng ®¸ng lµ con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.

- Thùc hiÖn nghiªm tóc nÒ nÕp, néi quy cña nhµ tr­êng, cña §éi.

IV. C«ng t¸c x©y dùng ®éi

- Duy tr× nÒ nÕp häc tËp, 15 phót, 20 phót, vÖ sinh m«i tr­êng..           

- Sinh ho¹t §éi theo chñ ®Ò

-  Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua  lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 8/3

- Tæ chøc mÝt tinh to¹ ®µm, Thi c¾m hoa vÒ ngµy Quèc tÕ phô n÷

- §¸nh gi¸ c«ng nhËn chuyªn hiÖu “Ch¨m häc”

- Tham dù héi thi “Nghi thøc ®«i – Móa h¸t tËp thÓ”

- Tæ chøc tuyªn truyÒn  ngµy 8/3,26/3 vµ th¸ng thanh niªn

- TriÓn khai héi thi ai khÐo tay hay lµm gi÷a c¸c khèi líp chµo mïng ngµy 8/3

- T¨ng c­êng ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng cho ®oµn viªn, ®éi viªn

- RÌn luyÖn ®¹o ®øc theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

- Båi d­ìng ®éi viªn lín häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt phÊn ®Êu trë thµnh ®oµn viªn.

- Duy tr× tèt phong trµo “Häc vµ lµm theo b¸o §éi”.

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

 

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng quèc tÕ (8/3/1910 – 8/3/2012).

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “Häc tËp tèt – rÌn luyÖn tèt” chµo mõng ngµy 8/3, ngµy 26/3.

- ChuÈn bÞ cho tæ chøc Héi thi “KhÐo tay hay lµm”

- C¸c chi ®éi ®¨ng ký thi ®ua “X©y dùng tiÕt häc hay, ngµy häc tèt”.

- Thµnh lËp ®éi tuyÓn dù thi “Giai ®iÖu tuæi hang”

- Tuyªn truyÒn, ph¸t ®éng qua buæi chµo cê, ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp.

- TPT – BGH  - C§

II

- Phèi hîp víi c«ng ®oµn nhµ tr­êng tæ chøc ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 8/3, mÝt tinh, thi khÐo tay hay lµm

- Duy tr× phong trµo “§«i b¹n cïng tiÕn” thi ®ua häc tËp tèt.

 

- Phèi hîp víi C§, Ban n÷ c«ng, GVCN, gi¸o sinh tæ chøc lÔ mÝt tinh vµ héi thi “N÷ c«ng khÐo tay”.

III

- Thùc hiÖn tèt phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt” xøng ®¸ng …….

- T¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t thi ®ua.

- TËp huÊn kÕ ho¹ch ch÷ thËp ®á.

- Tuyªn truyÒn chµo cê, ph¸t thanh m¨ng non.

- TËp luyÖn t¹i c¸c chi ®éi.

IV

- Phèi hîp víi §oµn thanh niªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn 26/3 mÝt tinh, v¨n nghÖ.

- TriÓn khai chuyªn hiÖu: Nhµ sö häc nhá tuæi.

- Phèi hîp c¸c ®oµn thÓ tæ chøc tuyªn truyÒn cho ngµy KN 26/3.

- Líp trùc tuÇn viÕt tin, bµi truyÒn thèng.

 

Chuyªn hiÖu: Nhµ sö häc nhá tuæi

 

Khèi líp

 

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

6 – 7

 

1. BiÕt ngµy thµnh lËp §oµn vµ c¸c thêi kú ®æi tªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh.

2. BiÕt c¸c phong trµo truyÒn thèng cña §éi vµ c¸c c«ng tr×nh lín.

3. BiÕt 1 sè ®éi viªn anh hïng cña §éi trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

4. BiÕt c¸c chiÕn th¾ng Chi L¨ng, B¹ch §»ng, §èng §a, §iÖn Biªn Phñ, chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh. KÓ ®­îc chiÕn c«ng cña nh÷ng anh hïng d©n téc trong c¸c chiÕn th¾ng.

5. BiÕt g­¬ng oanh liÖt …

- PTC + BCH C§ kiÓm tra b»ng h×nh thøc thi viÕt.

- B¸o c¸o kÕt qu¶ cho TPT.

8 - 9

 

1. HiÓu biÕt nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ lÞch sö §oµn vµ g­¬ng nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn tiªu biÓu.

2. §äc c¸c s¸ch vÒ lÞch sö §oµn vÒ §¶ng, B¸c Hå chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµ chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh.

3. Häc tËp ®iÒu lÖ §oµn, hiÓu nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ®oµn viªn vµ ®/k vµo §oµn, biÕt ý nghÜa huy hiÖu §oµn, cê §oµn.

4. BiÕt tªn vµ ý nghÜa néi dung c¸c ch­¬ng tr×nh, phong trµo cña §oµn cña thanh niªn h«m nay.

5. BiÕt s¬ l­îc t/c Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam.

- PTC + BCH C§ kiÓm tra b»ng h×nh thøc thi viÕt.

- B¸o c¸o kÕt qu¶ cho TPT.

 

KÕ ho¹ch th¸ng 4

Chñ ®Ò: “Häc thùc chÊt – Thi nghiªm tóc

I. c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc

- Gi¸o dôc truyÒn thèng “Uèng n­íc nhí nguån” gióp häc sinh hiÓu ý nghÜa lÞch sö chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lßng tù hµo ®èi víi Tæ quèc ViÖt Nam yªu dÊu.

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy MiÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng (30/4/1975 – 30/4/2012).

- Tæ chøc th¨m hái c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c chó trong HCCB x· ThÞnh §øc nh©n dÞp (30/4).

- TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt”, “§äc vµ lµm theo b¸o ®éi”.

II. c«ng t¸c Häc tËp

- Tham gia thi GV – TPT ®éi giái cÊp thµnh

- Duy tr× ®Èy m¹nh nÒ nÕp häc tËp, phèi kÕt hîp víi tæ chuyªn m«n tæ chøc «n tËp cho häc sinh yÕu, kÐm phÊn ®Êu häc tËp tèt, chuÈn bÞ thi häc kú II, xÐt tèt nghiÖp

- C¸c C§ duy tr× phong trµo häc nhãm, häc tæ, ®«i b¹n cïng tiÕn…

- Tuyªn truyÒn quy chÕ thi cö tíi häc sinh ®Æc biÖt lµ häc sinh khèi 9.

- C¸c C§ ®¨ng ký cam kÕt thùc hiÖn kú thi nghiªm tóc.

III. c¸c ho¹t ®éng kh¸c

- Tham gia héi thi TPT; PTC giái (4/2012)

- TriÓn khai chuyªn hiÖu “ThÇy thuèc nhá tuæi”.

- KiÓm tra chuyªn hiÖu “Nhµ sö häc nhá tuæi” nép kÕt qu¶ 5/4/12

- Tæ chøc kh¸m bÖnh ®Þnh kú cho häc sinh toµn tr­êng

- Tæ chøc H§NG lªn líp cho K6 chñ ®Ò: “Hßa b×nh vµ h÷u nghÞ”.

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp tµnh tÝch chµo mõng kØ niÖm ngµy gi¶i phãng MiÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc. Vµ kØ niÖm ngµy quèc tÕ lao ®éng 1/5.

- Thùc hiÖn vµ duy tr× mäi nÒ nÕp.

- Gi÷ g×n, lµm ®Ñp c¶nh quan m«i tr­êng, ch¨m sãc bån hoa, c©y c¶nh.

- TËp huÊn BCH LC§

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

 Ng­êi thùc hiÖn

I

 

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy MiÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng (30/4/1975 – 30/4/2012). Chµo mõng kû niÖm ngµy sinh Lªnin. Ph¸t ®éng tæ chøc H§NGL líp chñ ®Ò “Hßa b×nh – h÷u nghÞ”.

- Phèi kÕt hîp «n thi TN cho häc sinh K9, ®Èy m¹nh phong trµo häc tËp chuÈn bÞ «n thi häc kú II.

- KiÓm tra chuyªn hiÖu “Nhµ sö häc nhá tuæi”  - Häp BCH LC§ KiÓm tra sæ s¸ch chi ®éi.

- TPT: Ph¸t ®éng – c¸c C§ ®¨ng ký thùc hiÖn.

- TPT phèi kÕt hîp + 2 phô tr¸ch chi K6

- Phèi kÕt hîp tæ chuyªn m«n + tæ chøc «n thi K9.

- KiÓm tra c¸c C§ thùc hiÖn.

- TPT + BCH C§: KiÓm tra, ®¸nh gi¸.

II

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 1. TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2.

- QuyÕt to¸n c¸c kho¶n thu nép: Mua t¨m ñng hé ng­êi mï.

-TËp huÊn phô tr¸ch chi (3 buæi/tuÇn), tuÇn 2 tham héi thi.

- Duy tr× nÒ nÕp sinh ho¹t cña §éi, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn.

- C¸c C§ ch¨m sãc chËu hoa c©y c¶nh, chÊm trang trÝ líp häc.

- TriÓn khai chuyªn hiÖu: ThÇy thuèc nhá tuæi.

- TPT

 

- TPT – Thñ quü

 

TPT – PT§

 

TPT – BGH – PT§

 

 

KiÓm tra c¸c chi ®éi thùc hiÖn

III

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 2. TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4.

- TËp huÊn phô tr¸ch chi (3 buæi/tuÇn).

- §Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c ®éi chuyªn: TTMN, ANMN, BVTV, sao ®á.

- §Èy m¹nh phong trµo häc tËp: Theo dâi s¸t sao nÒ nÕp häc tËp (K9).

- TËp huÊn BCH C§

- TiÕp tôc triÓn khai chuyªn hiÖu “ThÇy thuèc nhá tuæi”.

- TPT

 

- TPT – PT§

 

- TPT – BCH L§ kiÓm tra gi¸m s¸t

 

- TPT – BGH - GV

IV

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 3. TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4.

- Tæ chøc ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp (thø 7 tuÇn 4) chñ ®Ò: Hßa b×nh – h÷u nghÞ.

- Phæ biÕn quy chÕ thi cö ®Æc biÖt ®èi víi K9.

(Tæ chøc c¸c C§ ®¨ng ký thùc hiÖn kú thi nghiªm tóc).

- TPT

 

- TPT – PT§ khèi 6

BGH gi¸m s¸t thùc hiÖn, kiÓm tra ®¸nh gi¸

 


Chuyªn hiÖu: thÇy thuèc nhá tuæi

 

Khèi líp

 

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

6 – 7

 

1. BiÕt lµm s¹ch, gän gµng n¬i ë vµ khu vùc vÖ sinh cña gia ®×nh.

2. Kh«ng hót thuèc l¸, thuèc lµo, kh«ng dïng ma tóy, kh«ng uèng r­îu bia.

3. BiÕt buéc ga r« khi bÞ r¾n c¾n, chã d¹i c¾n, m¸u ch¶y nhiÒu, biÕt b¨ng cè ®Þnh khi bÞ g·y x­¬ng ch©n, tay biÕt h« hÊp nh©n t¹o.

4. NHËn biÕt 10 c©y thuèc nam vµ t¸c dông ch÷a bÖnh cña tõng c©y, tham gia trång c©y thuèc nam ë gia ®×nh, ë tr­êng.

- Phô tr¸ch ®éi, BCH C§ kiÓm tra ®¸nh gi¸.

8 - 9

 

1. BiÕt lµm cho tim, phæi, d¹ dµy, mòi, tai ®­îc tèt lµnh.

2. Ph©n biÖt ®­îc ®éng m¹ch, tÜnh m¹ch lµm ®­îc gar« cÇm m¸u.

3. BiÕt xö lý c¸c tr­êng hîp ®au bông, bong g©n, ®iÖn giËt, chÕt ®uèi, báng, ®éng vËt c¾n, ®èt, ngé ®éc.

4. BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh em g¸i.

- Phô tr¸ch ®éi, BCH C§ kiÓm tra ®¸nh gi¸.

 

KÕ ho¹ch th¸ng 5

Chñ ®Ò:  “Th¸ng n¨m nhí B¸c”

I. §¹o ®øc:

- TiÕp tôc thi ®ua “Nãi lêi hay lµm viÖc tèt” lµ con ngoan, trß giái, ®éi viªn tèt, ch¸u ngoan B¸c Hå.

- TiÕp tôc h­ëng øng cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, vµ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” cña ngµnh gi¸o dôc nh»m t¹o ®éng lùc lËp thµnh tÝch h­íng c¸c ngµy lÔ lín.

II. Häc tËp:

- ¤n tËp tèt ®Ó thi kiÓm tra häc k× II.

- Thùc hiÖn: K× thi nghiªm tóc, phong trµo “häc thËt, thi thËt”

III.C«ng t¸c §éi:

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua kØ niÖm  71 n¨m  ngµy thµnh lËp §éi TNTP Hå ChÝ Minh (15/5/1941 – 15/5/2012)

- KiÓm tra sæ s¸ch cña chi ®éi, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i sæ chi ®éi häc k× II vµ c¶ n¨m häc.

- KiÓm tra vµ c«ng nhËn chuyªn hiÖu “Nhµ sö häc nhá tuæi”

- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®éi viªn.

- S¬ kÕt c«ng t¸c §éi häc k× II vµ tæng kÕt, b×nh xÐt thi ®ua c¶ n¨m häc.

- Tæ chøc tèt lÔ b¸o c«ng d©ng B¸c vµ lÔ bÕ gi¶ng n¨m häc.

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Ng­êi thùc hiÖn

I

- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 70 n¨m ngµy Thµnh lËp §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ ngµy sinh chñ tÞch Hå ChÝ

- §Èy m¹nh phong trµo häc tËp chuÈn bÞ «n thi häc kú II.

- KiÓm tra chuyªn hiÖu “ThÇy thuèc nhá tuæi”.

- Häp BCH LC§ KiÓm tra sæ s¸ch chi ®éi.

- TPT triÓn khai

 

 

- TPT tham gia kÕt víi nhµ tr­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.

- TPT – PTC – BCHL§

II.

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 1 triÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2

- Hoµn thµnh sæ s¸ch cña chi ®éi

- KiÓm tra ®¸nh gi¸, b×nh xÐt, xÕp lo¹i sæ chi ®éi häc kú hai vµ c¶ n¨m.

- KÕt hîp víi nhµ tr­êng hoµn thµnh xÐt tèt nghiÖp vµ hoµn thµnh ®iÓm khèi 9

- TPT triÓn khai

 

- TPT – BCH L§ kiÓm tra ®¸nh gi¸, b×nh xÐt

III.

- S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn – triÓn khai c«ng t¸c míi

- S¬ kÕt c«ng t¸c §éi häc k× II vµ tæng kÕt, b×nh xÐt thi ®ua c¶ n¨m häc.

- ChuÈn bÞ cho LÔ b¸o c«ng d©ng b¸c vµ BÕ gi¶ng n¨m häc

- Tæ chøc tèt lÔ b¸o c«ng d©ng B¸c vµ lÔ bÕ gi¶ng n¨m häc.

- TPT triÓn khai

 

- TPT – BGH – PT§

 

- TPT kÕt hîp víi BGH tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn Lx b¸o c«ng d©ng B¸c vµ bÕ gi¶ng n¨m häc

 

Kế hoạch tháng 6+7+8/2012

HÈ VUI – AN TOÀN – HỌC NGÀN ĐIỀU HAY

- Bàn giao đội viên cho Đoàn thanh niên xã

- Phối hợp với Đoàn xã xây dựng kế hoạch hoạt động hè của đội viên trên địa bàn dân cư.

Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng phong trµo thiÕu nhi cña Liªn ®éi TH T©n C­¬ng./.                                                                         

 

                                                                                                                                

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

 

 

                      Vũ Thị Quế

NGƯỜI LẬP

Tổng phụ trách

 

 

Hà Thị My Hà

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 1.

Ngày soạn: 9/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5

Baøi 1. Bieån baùo hieäu  giao thoâng ñöôøng boä

I. Muïc tieâu

           - HS bieát vaø giaûi thích noäi dung 23 bieån baùo hieäu giao thoâng ñaõ hoïc.

           - HS hieåu yù nghóa, noäi dung 10 bieån baùo hieäu GT môùi.

           - Giaûi thích söï caàn thieát cuûa bieån baùo hieäu GT.

           - Moâ taû ñöôïc caùc bieån baùo ñoù baêng lôøi noùi hoaëc baøng hình veõ. Ñeå noùi cho nhöõng ngöôøi khaùc bieát veà noäidung cuûa caùc bieån baùo hieäu GT.

           - Coù yù thöùc tuaân theo nhöõng hieäu leänh cuûa bieån baùo hieäu GT khi ñi ñöôøng.

           - Tham gia tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi, thöïc hieän luaät GTÑB.

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

           - Phieáu hoïc taäp.

           - Caùc bieån baùo.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc

Hoaït ñoäng cuûa thaâøy

Hoaït ñoâng cuûa troø

1. Oån ñònh toå chöùc

2. Kieåm tra baøi cuõ

3. Baøi môùi

a. Giôùi thieäu

b. Hoaït ñoäng 1: Troø chôi phoùng vieân.

- 1HS laøm phoùng vieân neâu caâu hoûi cho caùc baïn trong lôùp traû lôøi.

- ÔÛ gaàn nhaø baïn coù loaïi bieån baùo gì?

- Nhöõng bieån baùo ñoù ñöôïc ñaët ôû ñaâu?

- Nhöõng ngöôøi ôû ñoù coù bieát noäi dung caùc bieån baùo ñoù khoâng?

- Hoï coù thaáy caùc bieån baùo ñoù coù ích gì khoâng?

c. Hoaït ñoäng 2. OÂn laïi caùc bieån baùo ñaõ hoïc:

- Cho hoïc sinh nhaéc laïi caùc bieån baùo ñaõ hoïc, moâ taû hình daïng, maøu saéc.

- Bieån baùo caám, bieån baùo nguy hieåm, bieån hieäu leänh, bieån chæ daãn.

- GV keát luaän.

d. Hoaït ñoäng 3: Nhaän bieát caùc bieån baùo hieâïu

- Cho HS quan saùt caùc loaïi bieån baùo.

- Xaùc ñònh, phaân loaïi, moâ taû hình, maøu saéc cuûa caùc bieån baùo ñoù.

- Bieån baùo caám.

- Bieån baùo nguy hieåm.

- Bieån baùo chæ daãn.

- GV keát luaän

e. Cuûng coá daën doø: Chuaån bò baøi Kó naêng ñi xe ñaïp an toaøn.

 

Cho HS xem caùc bieån baùo ñaõ hoïc, noùi noäi dung cuûa bieån baùo

2 HS traû lôøi.

 

 

-Thaûo luaän nhoùm.

-Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh thaûo luaän vaø tìm ñuùng loaïi bieån baùo

- Nhoùm naøo xong tröôùc  ñöôïc bieåu döông.

- Trình baøy tröôùc lôùp.

- Lôùp mhaän xeùt, boå sung.

 

- Thaûo luaän nhoùm 4 .

- Tìm vaø phaân loaïi bieån baùo, moâ taû....

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

- Lôùp goùp yù, boå sung.

 

 

___________________________

 

Ngày soạn: 9/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012

OÂN MÓ THUAÄT

Xem tranh thiÕu nhi

I. Môc tiªu

- Gióp HS lµm quen víi tranh thiÕu nhi ViÖt Nam vµ thiÕu nhi quèc tÕ

- NhËn biÕt vÎ ®Ñp cña tranh qua sù s¾p xÕp h×nh ¶nh vµ c¸ch vÏ mµu

- HiÓu ®­îc t×nh c¶m b¹n bÌ ®­îc thÓ hiÖn qua tranh

II. §å dïng d¹y häc

- GV: Tranh in; tranh thiÕu nhi

- HS: §å dïng häc tËp

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò.

- GV kiÓm tra sÜ sè líp

- GV kiÓm tra ®å dïng häc tËp

3. Bµi míi

- GV giíi thiÖu qua 1 sè bøc tranh thiÕu nhi

ThiÕu nhi ViÖt Nam còng nh­ thiÕu nhi quèc tÕ rÊt thÝch vÏ tranh vµ vÏ ®­îc bøc tranh ®Ñp. TiÕt nµy c« sÏ h­íng dÉn c¸c b¹n xem tranh §«i b¹n cña Ph­¬ng Liªn nhÐ

a. Xem tranh

- Tranh §«i b¹n

- GV treo tranh

- Tranh ®­îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×? B¹n nµo vÏ?

- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?

- Hai b¹n trong tranh ®ang lµm g×?

- Em h·y kÓ nh÷ng mµu ®­îc sö dông trong bøc tranh?

- Em thÝch bøc tranh nµy kh«ng? V× sao?

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs

- GV tãm t¾t:

- Tranh vÏ b»ng bót d¹ vµ s¸p mµu cña b¹n Ph­¬ng Liªn. Nh©n vËt chÝnh lµ 2 b¹n ®­îc vÏ ë phÇn chÝnh gi÷a bøc tranh ®ang häc bµi. C¶nh vËt xung quanh lµ hai chó gµ, c©y cá, b­ím lµm cho bøc tranh thªm sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n

- Mµu s¾c trong tranh cã ®Ëm, nh¹t nh­: cá, c©y mµu xanh: ¸o , mò mµu vµng cam)

- Tranh cña b¹n Ph­¬ng Liªn , häc sinh líp 2 Tr­êng TiÓu häc Nam Thµnh C«ng lµ bøc tranh ®Ñp, vÏ vÒ ®Ò tµi häc tËp.

b. Tranh thiÕu nhi n­íc ngoµi

- Tranh tªn lµ g×? B¹n n­íc nµo vÏ?

- Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×?

- Trong tranh h×nh ¶nh chÝnh , phô lµ g×?

- Mµu s¾c trong tranh ®­îc sö dông ntn?

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy?

- GV nhËn xÐt vµ bæ xung ý kiÕn cña hs

- Tranh vÏ vÒ ®«i b¹n Han-sen vµ gê-re-ten ®ang vui ch¬i ë v­ên. H×nh ¶nh chÝnh ë gi÷a tranh ®»ng sau lµ nhµ c©y v­ên. Tranh vÏ rÊt ®Ñp Mµu vµng dïng rÊt nhiÒu lµm næi bËt cho h×nh ¶nh chÝnh lµ ®«i b¹n. §©y lµ mét bøc tranh ®Ñp vÏ b»ng chÊt liÖu bét mµu cña b¹n thiÕu nhi §øc.

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

- GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS

- Khen ngîi nh÷ng b¹n h¨ng h¸i ph¸t biÓu. -     - §éng viªn nh÷ng b¹n ch­a m¹nh d¹n ph¸t biÓu

5. Cñng cè- DÆn dß

- VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh.

- ChuÈn bÞ bµi sau

 

 

 

Líp tr­ëng b¸o c¸o

HS ®Ó §DHT lªn bµn

 

 

HS quan s¸t tranh

 

 

 

 

HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

HSTL

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

 

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

 

 

 

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

Ngày soạn: 10/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ngày 12 tháng 9 năm 2012

 

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 2

Baøi 1. An toaøn vaø nguy hieåm khi ñi treân ñöôøng phoá

 

I. Môc tiªu

      - HS nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ, đi xe đạp trên đường.

      - HS nhận biết những nguy hiểm thường có khi đi trên đường phố (không có hè đường, hè bị lấn chiếm, xe đi lại đông, xe đi nhanh).

      - Biết phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường .

      - Biết cách đi trong ngõ hẹp, nơi hè đường bị lấn chiếm,qua ngã tư.

      - Đi bộ trên vỉa hè , không đùa nghịch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn.

II. §å dïng d¹y häc

      - Tranh, 5 phiếu học tập.

      - 2 bảng chữ: An toàn – Nguy hiểm.

 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

a. Hoạt động 1: Giới thiệu an toàn và nguy hiểm

- Giải thích thế nào là an toàn, thế nào là nguy hiểm

 + An toàn : Khi đi trên đường không để xảy ra va quệt, không bị ngã, bị đau,...đó là an toàn .

 + Nguy hiểm : là các hành vi dễ gây ra tai nạn .

- Chia lớp thành các nhóm.

- Y/c Hs thảo luận xem các bức tranh vẽ hành vi nào là an toàn, hành vi nào là nguy hiểm.

- Nhận xét, kết luận: Đi bộ hay qua đường nắm tay người lớn là an toàn; Đi bộ qua đường phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông là đảm bảo an toàn; Chạy và chơi dưới lòng đường là nguy hiểm; Ngồi trên xe đạp do bạn nhỏ khác chở là nguy hiểm

b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm

- Chia lớp thành 5 nhóm ,phát cho mỗi nhóm một phiếu với các tình huống sau:

    Nhóm 1 : Em và các bạn đang ôm quả bóng đi từ nhà ra sân trường chơi. Quả bóng bỗng tuột khỏi tay em, lăn xuống đường. Em có vội vàng chạy theo nhặt bóng không? Làm thế nào em lấy được bóng ?

    Nhóm 2 : Bạn em có mộ hố chơi nhưng đường phố lúc đó rất đông xe đi t chiếc xe đạp mới , bạn em muốn chở em ra p lại .Em có đi hay không? Em sẽ nói gì với bạn em?

    Nhóm 3 : Em cùng mẹ chuẩn bị qua đường , cả hai tay  mẹ em đều bận xách túi. Em sẽ làm thế nào để cùng mẹ qua đường?

    Nhóm 4 : Em và một số bạn đi học về , đến chổ có vỉa hè rộng. các bạn rủ em cùng chơi đá cầu . Em có cùng chơi không? Em sẽ nói gì với bạn?

    Nhóm 5: Có mấy bạn ở phía bên kia đường đang đi chơi ,các bạn vẫy em sang đi cùng nhưng bên kia đường đang có nhiều xe cộ đi lại .Em sẽ làm gì để  qua đường  đi cùng với bạn em được?

- Nhận xét, kết luận: khi đi bộ qua đường trẻ em phải nắm tay người lớn và biết tìm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết, không tham gia vào các trò chơi hoặc đá bóng đá cầu trên vỉa hè, đường phố và nhắc nhở bạn mình không tham gai vào các hoạt động đó .

c. Hoạt động 3: An toàn trên đường đến trường

- Cho HS nói về an toàn trên đường đi học

      + Em đến trường trên con đường nào ?

      + Em đi như thế nào để được an toàn ?

- Kết luận: Trên đường có nhiều loại xe cộ đi lại, ta phải chú ý khi đi đường :

+ Đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải

+ Quan sát kĩ trước khi đi qua đường để đảm bảo an toàn.

3. Nhận xét, đánh giá: Nhận xét tiết học, lắng nghe, chú ý của học sinh.

4. Củng cố, dặn dò:

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, các em cần:

+Không chơi các trò chơi nguy hiểm (dùng kéo doạ nhau, đá bóng trên vỉa hè).

+Không đi bộ một mình trên đường, không lại gần xe máy, ô tô vì có thể gây nguy hiểm cho các em.

+Không chạy, chơi dưới lòng đường.

+Phải nắm tay người lớn khi đi trên đường.

 

 

 

 

- Lắng nghe

 

- Lắng nghe

 

 

 

- Chia nhóm, thảo luận:

  N1 : Tranh 1

  N2 : Tranh 2

  N3 : Tranh 3

  N4:  Tranh 4

  N5 : Tranh 5

- Các nhóm cử đại diện nhóm trình bày và giải thích ý kiến của nhóm mình

- Nhận xét và bổ sung ý kiến.

 

 - Chia  lớp thành 5 nhóm

- Các nhóm thảo luận từng tình huống, tìm ra cách giải quyết tốt nhất

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

 

 

- Lắng nghe.

 

 

- Nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

- Phát biểu ý kiến nối tiếp nhau.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

 

 

 

 

 

- Lắng nghe

 

___________________________

TUẦN 2.

Ngày soạn: 16/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5

Baøi 2. Kó naêng ñi xe ñaïp an toaøn

I. Muïc tieâu.

           - HS bieát nhöõng quy ñònh ñoái vôùi ngöôøi ñi xe ñaïp treân ñöôøng phoá theo luaät GTÑB.

           - HS theå hieän ñuùng caùch ñieàu khieån xe an toaøn qua ñöôøng giao nhau.

           - Phaùn ñoaùn vaø nhaän thöùc ñöôïc caùc ñieàu kieän an toaøn hay khoâng an toaøn khi ñi xe ñaïp.

           - Coù yù thöùc đieàu khieån xe ñaïp an toaøn.

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

           - Phieáu hoïc taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

 

Hoaït ñoäng cuûa thaàøy

Hoaït ñoïâng cuûa troø

1. OÅn ñònh toå chöùc.

2. Kieåm tra baøi cuõ.

3. Baøi môùi

a. Giôùi thieäu

b. Hoaït ñoäng 1: Troø chôi ñi xe ñaïp treân sa baøn..

GV neâu caùc tình huoáng, yeâu caàu HS traû lôøi hoaëc phaûi neâu caùch xöû lí ñuùng, an toaøn.

- Ñeå reû traùi ngöôøi ñi xe ñaïp phaûi laøm gì?...

- Moät soá tình huoáng (xem taøi lieäu tr18)

c. Hoaït ñoäng 2:

- Cho hoïc sinh thöïc haønh treân saân tröôøng.

GV keát luaän.

d. Hoaït ñoäng 3: Thi laùi xe an toaøn.

-GV keû sô ñoà treân saân, coù moät soá chöôùng ngaïi vaät, caùc bieån baùo caám xe ñaïp..., ngaõ tö coù ñeøn tín hieäu...

- 4 HS tham gia.

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:

Nhaän xeùt tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS

5. Cuûng coá daën doø: Chuaån bò baøi 3. Choïn con ñöôøng ñi an toaøn...

Cho hs xem caùc bieån baùo ñaõ hoïc, noùi noäi dung cuûa bieån baùo

2 hs traû lôøi.

 

- Thaûo luaän nhoùm.

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

 

 

 

 

 

- Cho HS ra saân ñeå thöïc haønh .

- Lôùp theo doûi vaø nhaän xeùt.

- Lôùp goùp yù, boå sung.

- Thi theo nhoùm 4.

- HS ñaïp xe  treân saân vaø phaûi chaáp haønh ñuùng caùc yeâu caàu cuûa sô ñoà ñaõ vaïch treân saän.

- Nhoùm naøo thöïc haønh toát GV khen vaø caáp baêng laùi xe gioûi, an toaøn.

Ngày soạn: 16/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012

OÂN MÓ THUAÄT

Tieát 2. ¤n ®Ò tµi em ®i häc

I. Môc tiªu.

- Gióp hs hiÓu ®­îc néi dung ®Ò tµi Em ®i häc

- BiÕt c¸ch s¾p xÕp h×nh ¶nh ®Ó lµm râ néi dung tranh

- VÏ ®­îc tranh ®Ò tµi Em ®i häc

II. ChuÈn bÞ.

- GV: Tranh ®Ò tµi em ®i häc

- H×nh gîi ý c¸ch vÏ

- Bµi vÏ cña hs

- HS: §å dïng häc tËp

III. TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc.

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò

GV ktra sÜ sè líp

GV kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS

3. Bµi míi.

a. Giíi thiÖu bµi.

Ngµy nµo c¸c em còng ®­îc ®i häc. C¸c em h·y vÏ l¹i c¶nh ®i häc ngµy ngµy cña m×nh qua bøc tranh nhÐ

b. T×m, chän néi dung ®Ò tµi

- Hµng ngµy c¸c em ®i häc cïng ai?

- Khi ®i häc c¸c em ¨n m¨c, vµ mang nh÷ng g×?

- Em ®i häc b»ng ph­¬ng tiÖn g×?

- Phong c¶nh 2 bªn ®­êng hµng ngµy em ®i häc ntn?

- GV treo tranh

- Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi nµo?

- Kh«ng khÝ trong bµi vÏ ntn?

- Mµu s¾c b¹n vÏ ra sao?

- C¸c b¹n ®i häc cã ®«ng kh«ng?

- Víi ®Ò tµi nµy em sÏ chän h×nh ¶nh nµo ®Ó vÏ?

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs

- GV tãm t¾t:

Hµng ngµy c¸c em ®Òu ph¶i ®Ðn tr­êng. Ph¶i mÆc quÇn ¸o ®ång phôc. Cã b¹n ®­îc bè mÑ ®Ìo ®Õn tr­êng. C¸c em cã thÝch ®Õn tr­êng kh«ng? B»ng ®­êng nÐt c¸c em h·y t¶ l¹i kh«ng khÝ trong mçi buæi s¸ng ®Õn tr­êng nhÐ

c. C¸ch vÏ tranh:

- Nªu c¸ch vÏ tranh?

GV h­íng dÉn hs c¸ch vÏ

+Chän h×nh ¶nh cô thÓ vÒ ®Ò tµi em ®i häc

+VÏ h×nh ¶nh chÝnh: néi dung ®Ò tµi

+VÏ h×nh ¶nh phô: phï hîp víi h×nh ¶nh chÝnh

+VÏ mµu theo ý thÝch

GV cho hs quan s¸t 1 sè bµi vÏ kh¸c cña hs khãa tr­íc

d. Thùc hµnh:

- GV xuèng líp h­íng dÉn hs vÏ bµi

- Nh¾c HS chän h×nh ¶nh chÝnh dÔ vÏ, phï hîp víi kh¶ n¨ng

- H×nh ¶nh phô sinh ®éng, phï hîp víi h×nh ¶nh chÝnh

- C¸c d¸ng ho¹t ®éngkh¸c nhau ®Ó bµi vÏ sinh ®éng

- Mµu s¾c t­¬i s¸ng tr¸nh dïng mµu ®en

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV chän 1 sè bµi tèt ch­a tèt.

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS

- GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi

5. Cñng cè - dÆn dß.

- TiÕt 1: VÏ h×nh

- TiÕt t¨ng c­êng: VÏ mµu

 

 

 

Líp tr­ëng b¸o c¸o

 

 

 

 

 

 

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

2 tr¶ lêi

 

HS tr¶ lêi

HS quan s¸t tranh

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi


 

 

 

 

2HS tr¶ lêi


 

Hs l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ häc tËp

 

HS nhËn xÐt

vÏ h×nh

VÏ mµu

 

_____________________________

 

Ngày soạn: 17/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 2

Bµi  2. Em t×m hiÓu ®­êng phè

 

I. Mục tiêu.

      - HS kể tên và mô tả một số đường phố nơi em ở hoặc đường phố mà các em biết (rộng, hẹp, biển báo, vỉa hè, ....)

      - HS biết được sự khác nhau của đương phố, ngõ(hẻm), ngã ba, ngã tư, ...

      - Nhớ tên và nêu được đặc điểm đường phố (hoặc nơi HS sinh sống).

      - HS nhận biết được các đặc điểm cơ bản về đường an toàn và không an toàn của đường phố.

      - HS thực hiện đúng quy định đi trên đường phố.

II. Đồ dùng dạy học.

      - Tranh, ảnh về đường phố.

III. Các hoạt động dạy học.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

a. Hoạt đông 1: Giới thiệu đường phố

Một số đặc điểm của đường phố là:

- Đường phố có tên gọi.

- Mặt đường trải nhựa hoặc bê tông.

- Có lòng đường (dành cho các loại xe) vỉa hè (dành cho người đi bộ).

- Có đường các loại xe đi theo một chiều và đường các loại xe đi hai chiều.

- Đường phố có (hoặc chưa có) đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba, ngã tư.

- Đường phố có đèn chiếu sáng về ban đêm.

- Khái niệm: Bên trái - Bên phải

- Giới các điều luật có liên quan: Điều 30 khoản 1,2,3,4,5 (Luật GTĐB).

- Phát phiếu bài tập:

+ Y/c HS nhớ lại tên và một số đặc điểm của đường phố mà các em đã quan sát.

- Gọi một số HS lên kể cho lớp nghe về đường phố ở gần nhà (hoặc gần trường) mà các em đã quan sát. Có thể gợi ý bằng các câu hỏi:

 1. Tên đường phố đó là gì?

 2. Đường phố đó rộng hay hẹp?

 3. Con đường đó có nhiều hay ít xe đi lại?

 4. Có những loại xe nào đi lại trên đường?

 5. Con đường đó có vỉa hè hay không?

- Có thể kết hợp thêm một số câu hỏi:

+ Xe nào đi nhanh hơn?(Ô tô xe máy đi nhanh hơn xe đạp).

+ Khi ô tô hay xe máy bấm còi người lái ô tô hay xe máy có ý định gì?

+ Em hãy bắt chước tiếng còi xe (chuông xe đạp, tiếng ô tô, xe máy…).

- Chơi đùa trên đường phố có được không? Vì sao?

b. Hoạt động 2: Quan sát tranh.

- Treo ảnh đường phố lên bảng để học sinh quan sát

- Đặt các câu hỏi sau và gọi một số HS trả lời:

+ Đường trong ảnh là loại đường gì? (Trải nhựa; bê tông; đá; đất).

+ Hai bên đường em thấy những gì? (Vỉa hè, nhà cửa, đèn chiếu sáng, có hoặc không có đèn tín hiệu).

+ Lòng đường rộng hay hẹp?

+ Xe cộ đi từ phía bên nào tới? (Nhìn hình vẽ nói xe nào từ phía bên phải tới xe nào từ phía bên trái tới).

c. Hoạt động 3: Trò chơi “Hỏi đường”

Cách tiến hành :

- Đưa ảnh đường phố, nhà có số cho HS quan sát.

- Hỏi HS biển đề tên phố để làm gì?

- Số nhà để làm gì?

- Kết luận:Các em cần nhớ tên đường phố và số nhà nơi em ở để biết đường về nhà hoặc có thể hỏi thăm đường về nhà khi em không nhớ đường đi.

4. Nhận xét, đánh giá.

Nhận xét tinh thần học tập của HS

5. Củng cố, dặn dò:

+ Đường phố thường có vỉa hè cho người đi bộ và lòng đường cho các loại xe.

+ Có đường một chiều và hai chiều.

+Những con đường đông và không có vỉa hè là những con đường không an toàn cho người đi bộ.

+ Em cần nhớ tên đường phố nơi em ở để biết đường về nhà.

+ Dặn HS khi đi đường, em nhớ quan sát tín hiệu đèn và các biển báo hiệu để chuẩn bị cho bài học sau.

 

 

 

 

- Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thảo luận cặp đôi rồi ghi vào phiếu.

- Đại diện phát biểu ý kiến.

 

 

- Kể nối tiếp nhau trước lớp.

 

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

 

 

 

- Nhận xét, bổ sung.

 

 

 

 

- Quan sát.

- Phát biểu ý kiến nối tiếp nhau trước lớp.

 

- Nhận xét, bổ sung.

 

 

 

 

 

 

- Quan sát.

- Chơi theo nhóm trước lớp.

 

- Quan sát, nhận xét, bổ sung.

 

 

- Lắng nghe, ghi nhớ.

 

 

_______________________________

 

TUẦN 3.

Ngày soạn: 22/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5

Baøi 3 . Choïn ñöôøng ñi an toaøn, phoøng traùnh tai naïn giao thoâng.

 

I. Muïc tieâu

           - HS bieát ñöôïc nhöõng ñieàu kieän an toaøn vaø chöa an toaøn cuûa caùc con ñöôøng ñeå löïa choïn con ñöôøng ñi an toaøn.

           - HS xaùc ñònh ñöôïc nhöõng ñieåm nhöõng tình huoáng khoâng an toaøn ñoái vôùi ngöôøi ñi boä.

           - Bieát caùch phoøng traùnh tai naïn coù theå xaûy ra.

           - Tìm ñöôïc con ñöôøng ñi an toaøn cho mình.

           - Coù yù thöùc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa luaät GTÑB, coù haønh vi an toaøn khi ñi ñöôøng.

           - Tham gia tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi, htöïc hieän luaät GTÑB.

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

           - Phieáu hoïc taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc

 

Hoaït ñoäng cuûa thaàøy

Hoaït ñoâng cuûa troø

1. OÅn ñònh toå chöùc.

2. Kieåm tra baøi cuõ.

3. Baøi môùi.

a. Giôùi thieäu

b.Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu con ñöôøng töø nhaø ñeán tröôøng.

c.Hoaït ñoäng 2. Xaùc ñònh con ñöôøng an toaøn ñi ñeán tröôøng.

- Phaùt phieáâu hoïc taäp cho HS.

- Noäi dung tham khaûo taøi lieäu.

- GV keát luaän.

d.Hoaït ñoäng 3: Phaân tích caùc tình huoáng nguy hieåm vaø caùch phoøng traùnh TNGT.

- Giaùo vieân neâu caùc tình huoáâng 1,2,3 Tham khaûo taøi lieäu cuûa GV.

e. Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp thöïc haønh.

- Xaây döïng phöông aùn: Con ñöôøng an toaøn khi ñeán tröôøng.

4. Nhaän xeùt ñaùnh giaù: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát daïy.

5. Cuûng coá, daën doø: Daën HS chuaån bò baøi sau.

 

Laøm theá naøo ñeå ñi xe ñaïp an toaøn?

2 HS traû lôøi.

 

 

- Thaûo luaän nhoùm. Neâu ñaëc ñieåm cuûa con ñöôøng töø nhaø em ñeán tröôøng.

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

- Hoïc sinh thaûo luaän vaø ñaùnh daáu vaøo oâ ñuùng.

- Nhoùm naøo xong tröôùc  ñöôïc bieåu döông.

- Trình baøy tröôùc lôùp.

- Lôùp mhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

- Thaûo luaän nhoùm 4 .

- Tìm caùch giaûi quyeát tình huoáng.

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

- Lôùp goùp yù, boå sung.

 

 

____________________________

Ngày soạn: 23/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012

OÂN MÓ THUAÄT

Tieát 3. Veõ theo maãu: Veõ laù caây

I. Môc tiªu

- HS nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, vÎ ®Ñp cña mét vµi lo¹i l¸ c©y

- BiÕt c¸ch vÏ l¸ c©y

- VÏ ®­îc mét l¸ c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

- GV: Tranh, ¶nh l¸ c©y

- Mét l¸ c©y thËt

- Bµi vÏ cña hs

- HS: §å dïng häc tËp

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. OÅn ñònh toå chöùc.

- GV kiÓm tra sÜ sè líp

2. Kieåm tra baøi cuõ.

- GV ktra §DHT cña HS

 

3. Baøi môùi.

a. Giôùi thieäu baøi.

Xung quanh chóng ta cã rÊt nhiÒu c©y cèi kh¸c nhau vËy l¸ c©y cña chóng còng rÊt kh¸c nhau, cã l¸ c©y trßn, l¸ dµi, l¸ h×nh « van TiÕt nµy c« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 1 sè h×nh d¸ng l¸ c©y ®¬n gi¶n.

b. Quan s¸t, nhËn xÐt.

- GV giíi thiÖu 1 sè l¸ c©y

- §©y lµ l¸ cña nh÷ng c©y g×?

- Chóng cã ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng nhö theá naøo?

- Mµu s¾c cña l¸ c©y thay ®æi ntn?

- KÓ 1 sè l¸ c©y kh¸c mµ em biÕt?

- T¶ l¹i h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng l¸ c©y ®ã?

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

L¸ c©y cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau nh­ c©y bµng: l¸ to, trßn khi mïa hÌ cã mµu xanh, khi thu cã mµu ®á. L¸ hoa hång cã gai, nhá 3 nh¸nhl¸ trÇu nh­ h×nh tam gi¸c

c. C¸ch vÏ l¸.

- GV yªu cÇu HS quan s¸t m×nh minh häa

Nªu c¸ch vÏ l¸?

GV h­íng dÉn c¸ch vÏ

+VÏ h×nh d¸ng chung cña chiÕc l¸: Tam gi¸c, Ch÷ nhËt, lôc gi¸c..

+Nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho gièng chiÕc l¸

+VÏ mµu theo ý thÝch

Ngoµi ra GV cã thÓ vÏ 1 sè mÉu chiÕc l¸ kh¸c nhau lªn b¶ng cho HS quan s¸t kÜ h¬n

d. Thùc hµnh. Tr­íc khi thùc hµnh GV giíi thiÖu thªm cho hs 1 sè lo¹i l¸ kh¸c nhau vµ bµi vÏ cña hs khãa tr­íc

- GV xuèng líp h­íng dÉn HS vÏ bµi

- Nh¾c HS vÏ h×nh d¸ng chung cña chiÕc l¸ tr­íc. Tr¸nh vÏ lu«n h×nh chiÕc l¸.

- Nhí quan s¸t kÜ h×nh d¸ng cña l¸ tr­íc khi vÏ

- VÏ mµu cÈn thËn vÏ mµu khi l¸ ®ang mµu hÌ hoÆc l¸ ®ang mïa thu

- Cã thÓ vÏ 1 hoÆc 2 chiÕc l¸ ë vë tËp vÏ

- GV chän 1 sè bµi tèt vµ ch­a tèt

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS

- GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi

5. Cñng cè- dÆn dß.

- GV nh¾c l¹i c¸ch vÏ chiÕc l¸

- Hoµn thµnh bµi

- ChuÈn bÞ bµi sau

 

Líp tr­ëng b¸o c¸o

 

 

HS ®Ó §DHT lªn bµn

 

 

 

L¾ng nghe

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ nhËn xÐt

HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

2 HS tr¶ lêi

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

 

HS quan s¸t h×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ l¸

HS tr¶ lêi

 

 

 

  

 

 

HS quan s¸t vµ häc tËp

 

 

HS thùc hµnh

 

 

 

HS nhËn xÐt

VÏ h×nh

VÏ mµu

 

_____________________________

 

Ngày soạn: 24/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 2

Bài 3. Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và biển báo hiệu giao thông đường bộ

 

 I. Mục tiêu.

- Học sinh biết cảnh sát giao thông dùng hiệu lệnh để điều khiển xe và  người đi lại trên đường.

- Biết hình dáng, màu sắc, đặc điểm nhóm biển báo cấm.

- Biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của cảnh sát giao thông và của biển báo hiệu giao thông.

- Quan sát và biết thực hiện đúng hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

- Phân biệt nội dung 3 biển báo cẩm 101, 102, 112.

- Biển báo cấm: Biển có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trẳng, giữa có hình thể hiện điều cấm.

+ Biển 101: Cấm tất cả xe cộ và người.

+ Biển 102: Cấm đi ngược chiều.

+ Biển 112: Cấm người đi bộ.

- Phải tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

- Có ý thức và tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông.

II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh 1, 2, 3 phóng to.

- Biển 101, 102, 112 phóng to.

III. Các hoạt động dạy học.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

Hàng  ngày trên đường phố cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều khiển các loại xe đi đúng đường. Chúng ta còn gặp một số biển cắm ở ven đường đó là biển báo hiệu để điều khiển giao thông. Đó là nội dung bài hôm nay.

b. Hoạt động 1. Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông

- Treo các tranh có hình ảnh các động tác điều khiển của cảnh sát giao thông.

- Làm mẫu từng tư thế và giải thích nội dung.

- Kết luận: Nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

c. Hoạt động 2.  Tìm hiểu về biển báo hiệu giao thông.

- Chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm 1 biển báo. Y/c HS nêu đặc điểm ý nghĩa của nhóm biển báo này.

- Ghi đặc điểm lên bảng.

- Nói ý nghĩa từng biển báo. Các biển báo này được đặt ở vị trí nào trong thành phố? Khi đi đường gặp biển báo cần phải làm gì?

- Kết luận: Khi đi trên đường, gặp biển báo cấm thì xe và mọi người phải thực hiện theo hiệu lệnh ghi trên biển báo đó.

d. Hoạt động 3. Trò chơi “Ai nhanh hơn”.

- HD cách chơi và cho HS chơi.

- Chọn 2 đội mỗi đội 2 em. Đặt 1 số biển báo úp trên bàn cho học sinh chọn.

4. Nhận xét, đánh giá.

- Kết luận, nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

5. Củng cố, dặn dò:

- Liên hệ: Phát hiệu trên đường em đi học chỗ đường nào có đặt các biển báo vừa học.

- Dặn HS thực hiện theo bài học.

 

 

- Nhắc lại tên bài cũ

 

- Lắng nghe

 

 

 

 

 

- Quan sát, tìm hiểu các tư thế và nội dung thực hiện hiệu lệnh

- Thảo luận nhóm, thực hành làm cảnh sát giao thông và thực hành đi đường theo hiệu lệnh.

- Quan sát, nhận xét.

- Nhắc lại: Cá nhân, cả lớp.

 

 

- Chia 6 nhóm.

- Thảo luận nêu rõ:

+ Hình dáng

+ Màu sắc

+ Hình vẽ bên trong

- Đại diện nhóm trình bày.

- Quan sát, nhận xét, bổ sung: Đầu những đoạn đường giao nhau, đặt ở bên tay phải. Nêu cụ thể ý nghĩa từng biển báo (101,102,112)

- Lắng nghe, cảm nhận.

 

 

- Quan sát, nhận biết.

- Lật các biển báo, chọn ra 3 biển báo vừa học trong số nhiều biển báo. Đọc tên đúng đội nhanh hơn thắng.

- Quan sát, nhận xét.

 

 

- Lắng nghe.

TUẦN 4.

Ngày soạn: 29/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5

Baøi 4. Nguyeân nhaân tai naïn giao thoâng.

I. Muïc tieâu.                                                                  

           - HS bieát ñöôïc nhöõng khaùc nhau gaây tai naïn giao thoâng

           - HS xaùc ñònh ñöôïc nhöõng haønh vi an toaøn vaø khoâng an toaøn ñoái vôùi ngöôøi tham gia giao thoâng.

           - Bieát caùch phoøng traùnh tai naïn coù theå xaûy ra.

           - Coù yù thöùc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa luaät GTÑB, coù haønh vi an toaøn khi ñi ñöôøng.

           - Tham gia tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi, thöïc hieän luaät GTÑB ñeå ñaûm baûo ATGT.

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

           - Phieáu hoïc taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoâng cuûa troø

1. OÅn ñònh toå chöùc.

2. Kieåm tra baøi cuõ.

 

 

3. Baøi môùi.

a.Giôùi thieäu baøi

b. Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùc nguyeân nhaân gaây ra tai naïn giao thoâng.

GV ñoïc maãu tin TNGT.

 

 

 

 

 

b.Hoaït ñoäng 2.  Thöû xaùc ñònh nguyeân nhaân gaây TNGT.

- Phaùt phieáâu hoïc taäp cho hs.

- Noäi dung tham khaûo taøi lieäu..GV keát luaän.

 

c. Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh laøm chuû toác ñoä.

- Giaùo vieân neâu caùch chôi.

- 2 HS chaïy ngöôïc chieàu nhau vôùi toác ñoä nhanh.

- Coù tìn hieäu döøng laïi.

- Ai thöïc hieän ñuùng, chính xaùc.

d. Hoaït ñoäng 4: GV keát luaän.

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

5. Cuûng coá daën doø.

Vieát moät baøi töôøng thuaät veà moät TNGT, veõ tranh coå ñoäng veà ATGT.

 

 

Laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh ñöôïc con ñöôøng an toaøn?

2 HS traû lôøi.

 

- HS laéng nghe.

-Thaûo luaän nhoùm, phaân tích.

+ Hieän töôïng ?

+ Xaûõy ra vaøo thôøi gian naøo?

+ Xaûy ra ôû ñaâu?

+ Haäu quaû?

+ Nguyeân nhaân?

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

 

- Hoïc sinh thaûo luaän vaø ñaùnh daáu vaøo oâ ñuùng.

- Nhoùm naøo xong tröôùc  ñöôïc bieåu döông.

- Trình baøy tröôùc lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt, boå sung.

 

+Caùc nhoùm tham gia troø chôi.

 

 

- Lôùp quan saùt vaø nhaâïn xeùt.

 

 

 

- Lng nghe.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________

Ngày soạn: 30/9/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012

ÔN MĨ THUẬT

VÏ tranh: §Ò tµi v­ên c©y

I. Môc tiªu.

-Gióp hs nhËn biÕt mét sè lo¹i c©y trong v­ên

- VÏ ®­îc tranh V­ên c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch

- Yªu mÕn thiªn nhiªn, biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång

II. §å dïng d¹y häc.

- GV:Tranh , ¶nh 1 sè lo¹i c©y

- H×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ

- Bµi cña hs

- HS: §å dïng häc tËp

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò.

Em h·y nªu c¸ch vÏ l¸?

GV kiÓm tra §DHT cña HS

3. Bµi míi.

a. Giíi thiÖu bµi

- ë nhµ c¸c em cã trång c©y kh«ng?

C¸c em trång c©y g×?

- ë nhµ chóng ta trång rÊt nhiÒu c©y, cã nhµ cã v­ên c©y n÷a. C¸c lo¹i c©y cã h×nh d¸ng vµ c«ng dông rÊt kh¸c nhau. B»ng ®­êng nÐt, mµu s¾c c¸c em h·y vÏ l¹i nh÷ng c©y mµ c¸c em yªu thÝch nhÐ

b. T×m, chän néi dung ®Ò tµi.

- GV giíi thiÖu tranh, ¶nh

- Trong tranh, ¶nh cã nh÷ng c©y g×?

- C¸c c©y nµy cã nh÷ng h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm ntn?

- Mµu s¾c cña c¸c lo¹i c©y nµy ntn?

- Em h·y kÓ nh÷ng lo¹i c©y, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm c©y mµ em biÕt?

- Nhµ em cã trång c©y kh«ng?

- Trång 1 hay nhiÒu lo¹i c©y?

- Em ch¨m sãc c©y nh­ thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS

- GV tãm t¾t:

- V­ên c©y cã nhiÒu lo¹i c©y hoÆc chØ cã 1 lo¹i c©y nh­ mÝt, xoµi, naMçi lo¹i c©y cã h×nh d¸ng kh¸c nhau c©y cã qu¶, c©y cã hoa. Khi vÏ ph¶i chó ý ®Õn h×nh d¸ng c©y ®Ó vÏ cho ®óng.

- C¸ch vÏ tranh GV treo h×nh gîi ý c¸ch vÏ.

- Nªu c¸ch vÏ tranh v­ên c©y?

- GV h­íng dÉn c¸ch vÏ

+VÏ  h×nh d¸ng 1 sè lo¹i c©y (hoÆc 1 lo¹i c©y).

+VÏ chi tiÕt nh­ qu¶, l¸, hoa,vÏ thªm h×nh ¶nh phô.

+VÏ mµu theo ý thÝch.

c. Thùc hµnh.

- Tr­íc khi thùc hµnh GV cho HS quan s¸t 1 sè bµi vÏ v­ên c©y cña c¸c b¹n khãa tr­íc.

- GV xuèng líp h­íng dÉn HS thùc hµnh.

- Nh¾c HS chän lo¹i c©y dÏ vÏ phï hîp víi kh¶ n¨ng. - Cã thÓ vÏ 1 lo¹i hay nhiÒu lo¹i c©y.

- VÏ thªm h×nh ¶nh phô nh­ qu¶, hoa, con vËt, ng­êi ®ang ch¨m sãc c©y cho bµi vÏ sinh ®éng.

- VÏ mµu tr¸nh vÏ ra ngoµi, mµu cã ®Ëm, nh¹t, vÏ kÝn h×nh.

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV chän 1 sè bµi tèt vµ ch­a tèt.

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS.

- GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi.

5. Cñng cè - dÆn dß.

- GV nh¾c l¹i c¸ch chän vµ vÏ ®Ò tµi v­ên c©y,

- HS hoµn thµnh bµi vµ chuÈn bÞ  ®Êt nÆn cho bµi sau

 

 

HS tr¶ lêi

HS ®Ó §DHT lªn bµn

 

 

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

 

 

 

HS quan s¸t tranh

HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi

 

HS tr¶ lêi

 

2 HS tr¶ lêi

 

2 HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

HS quan s¸t h×nh gîi ý

 

HS tr¶ lêi

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ häc tËp

HS thùc hµnh

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhËn xÐt

C¸ch vÏ h×nh

C¸ch vÏ mµu

Bè côc bµi vÏ

 

 

 

Ngày soạn: 1/10/2012

Ngày giảng:                                         Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 2

Bài 4. Đi bộ và qua đường an toàn

I. Mục tiêu.

- Nhận biết những nơi an toàn khi đi bộ trên đường và khi qua đường.

- Nhận biết vạch đi bộ qua đường là lối đi an toàn dành cho người đi bộ khi qua đường.

- Biết động cơ và tiếng còi của ôtô, xe máy.

- Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn, quan sát hướng đi của các loại xe.

II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh, ảnh người đi bộ an toàn và không an toàn.

III. Các hoạt động dạy học.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

a. Giới thiệu bài

b. Hoạt động 1: Quan sát đường phố.

- Cho HS quan sát, lắng nghe, phân biệt âm thanh của động cơ, của tiếng còi ô tô, xe máy.

- Nhận biết hướng đi của các loại xe.

- Xác định những nơi an toàn để đi bộ và qua đường.

+ Chia thành 3 nhóm yêu cầu các em nắm tay nhau đi đến địa điểm đã chọn.

+ Gợi ý cho HS nhớ lại đoạn đường gần nơi các em hàng ngày qua lại.

- Hỏi : Đường phố rộng hay hẹp?

+ Đường phố có vỉa hè không?

+ Em thấy người đi bộ ở đâu ?

+ Các loại xe chạy ở đâu ?

+ Em có nhìn thấy đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường nào không ?

- Kết luận:

+ Khi đi bộ một mình  trên đường phố phải đi cùng với người lớn.

+ Phải nắm tay người lớnkhi qua đường ?

+ Nếu vỉa hè có vật cản không đi qua thì người đi bộ có thể đi xuống lòng đường, nhưng cần đi sát vỉa hè nhờ người lớn dắt qua khu vực đó.

- Không chơi đùa dưới lòng đường.

c. Hoạt động 2: Thực hành đi qua đường

- Chia nhóm, đóng vai : một em đóng vai người lớn, một em đóng vai trẻ em dắt tay qua đường. Cho một vài cặp lần lượt qua đường,các em khác nhận xét có nhìn tín hiệu đèn không, cách cầm tay, cách đi ….

- Kết luận: Chúng ta cần làm đúng những quy định khi qua đường.Chú ý quan sát hướng đi của động cơ.

4. Nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS

5. Củng cố, dặn dò:

- Khi đi bộ trên đường phố cần phải nắm tay người lớn, đi trên vỉa hè .

- Khi qua đường các em cần phải làm gì ?

- Khi qua đường cần đi ở đâu ? lúc nào ?

- Khi đi bộ trên vỉa hè có vật cản, các em cần phải làm gì ?

- Yêu cầu HS nhớ lại những quy định khi đi bộ qua đường.

 

 

 

 

- Lắng nghe.

 

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

- Nêu 1 vài tiếng động cơ đã biết: xe máy, ô tô, máy nổ,…

- Chia 3 nhóm.

 

- Nhớ lại đoạn đường gần nơi hàng ngày qua lại.

- Nối tiếp nhau phát biểu trước lớp.

 

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

 

 

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

- Chia nhiều nhóm lần lượt các nhóm biểu diễn.

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

 

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe, nhận biết:

+ Nhìn tín hiệu đèn

+ Nơi có vạch đi bộ qua đường.

+ Đi xuống đường quan sát

 

­­­­­­­­­­­­­­­

TUẦN 5.

Ngày soạn: 6/10/2012

Ngày giảng:                                         Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5

Baøi 5. Em laøm gì ñeå thöïc hieän an toaøn giao thoâng?

I. Muïc tieâu

           - HS bieát ñöôïc nhöõng con soá thoáng keâ veà tai naïn giao thoâng.

           - HS bieát phaân tích nguyeân nhaân gaây ra tai naïn giao thoâng.

           - Bieát va giaûi thích caùc ñieàu luaät ñôn giaûn cho baïn beø nghe.

           - Ñeà ra phöông aùn phoøng traùnh tai naïn GT.

           - Coù yù thöùc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa luaät GTÑB,coù haønh vi an toaøn khi ñi ñöôøng.

           - Tham gia tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi, thöïc hieän luaät GTÑB ñeå ñaûm baûo ATGT.

II. Ñoà duøng daïy hoïc.

           - Phieáu hoïc taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoâng cuûa troø

 

1. OÅn ñònh toå chöùc.

2. Kieåm tra baøi cuõ.

- Nguyeân nhaân tai naïn giao thoâng.

 

3. Baøi môùi.

a. Giôùi thieäu.

b. Hoaït ñoäng 1: Tuyeân  truyeàn.

GV ñoïc maãu  tin TNGT.

 

 

 

c. Hoaït ñoäng 2. Laäp phöông aùn thöïc hieän ATGT

- Phaùt phieáâu hoïc taäp cho HS.

- Chia lôùp thaønh 3 nhoùm

- Noäi dung tham khaûo taøi lieäu.

- GV keát luaän.

Noäi dung phöông aùn:

* Khaûo saùt ñieàu tra:

     + Bao nhieâu baïn ñi xe ñaïp. Boá meï chôû. Ñi boä.

     + Bao nhieâu baïn ñi xe thaønh thaïo, chöa thaønh thaïo...

     + Bao nhieâu baïn ñaõ naém ñöôïc luaät giao thoâng ñöôøng boä, thuoäc caùc loaïi bieån baùo treân ñöôøng...

d. Hoaït ñoäng 3: GV keát luaän.

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

5. Cuûng coá daën doø.

- Toång keát ATGT cho HS veõ tranh coå ñoäng veà ATGT.

ø

 

 

Nhöõng nguyeân nhaân naøo gaây ra tai naïn giao thoâng?

+ 2 HS traû lôøi.

 

- HS laéng nghe.

- Toùm taét soá lieäu töø thoâng tin.

- Thaûo luaän nhoùm, phaân tích  trình baøy tranh söu taàm ñeå coå ñoäng.

- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.

 

- Hoïc sinh thaûo luaän vaø laäp phöông aùn cho nhoùm mình.

+ Nhoùm ñi xe ñaïp.

+ Nhoùm ñöôïc ba meï ñöa ñi hoïc.

+ Nhoùm ñi boä ñeán tröôøng.

- Nhoùm naøo xong tröôùc ñöôïc bieåu döông.

- Trình baøy tröôùc lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

- Lng nghe. Sau  ñoù vaøi  HS nhc li.

 

 

 

 

Ngày soạn: 7/10/2012

Ngày giảng:                                         Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

ÔN MĨ THUẬT

TiÕt 5. TËp nÆn t¹o d¸ng hoÆc xÐ d¸n, vÏ con vËt

I. Môc tiªu.

- Gióp hs nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm mét sè con vËt.

- BiÕt c¸ch nÆn, xÐ d¸n hoÆc vÏ con vËt.

- NÆn hoÆc vÏ, xÐ d¸n ®­îc con vËt theo ý thÝch.

II. §å dïng d¹y häc.

- GV: §Êt nÆn, giÊy mµu.

- Tranh, ¶nh 1 sè con vËt.

- Bµi nÆn, xÐ d¸n, vÏ con vËt cña HS.

- HS: §å dïng häc tËp.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò.

Nªu c¸ch vÏ v­ên c©y?

GV ktra §DHT cña hs

3. Bµi míi

a. Giíi thiÖu bµi

b. Quan s¸t vµ nhËn xÐt

- GV ghi b¶ng

- GV Treo tranh, ¶nh

- §©y lµ nh÷ng con vËt g×?

- §Æc ®iÓm, h×nh d¸ng cña chóng?

- C¸c bé phËn chÝnh cña con vËt?

- Mµu s¾c cña con vËt?

- Nhµ c¸c em cã nu«i con vËt nµo?

- T¶ h×nh d¸ng , mµu s¾c cña con vËt ®ã?

- Em ch¨m sãc con vËt ®ã ntn?

- KÓ 1 sè con vËt kh¸c mµ em biÕt?

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS

- GV tãm t¾t:

- Cã rÊt nhiÒu con vËt quen thuéc víi chóng ta nh­ chã, mÌo, gµ C¸c con vËt ®ã cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau. Khi vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c em ph¶i quan s¸t kÜ ®Æc ®iÓm cña con vËt ®Ó vÏ vµo tranh

c. C¸ch nÆn, vÏ, xÐ d¸n con vËt.

- Em chän con vËt nµo?

- Yªu cÇu hs nhí l¹i h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm con vËt ®ã?

* C¸ch vÏ

- GV thùc hµnh mÉu lªn b¶ng

+ VÏ bé phËn chÝnh tr­íc: §Çu, m×nh con vËt

+ VÏ chi tiÕt sau: ®u«i, tai, ch©n

+ VÏ mµu theo ý thÝch

* C¸ch nÆn

GV nÆn mÉu

+ Chän ®Êt nÆn phï hîp

+ NÆn c¸c bé phËn cña con vËt

+ DÝnh, ghÐp l¹i thµnh con vËt.

- T¹o d¸ng con vËt

- Tõ 1 thái ®Êt, nÆn, vuèt ®Ó t¹o thµnh d¸ng con vËt

* XÐ d¸n con vËt

+ Chän giÊy mµu phï hîp

XÐ phÇn chÝnh tr­íc: §Çu, th©n

+ XÐ h×nh chi tiÕt sau; Ch©n, ®u«i, tai, m¾t

+ XÕp h×nh con vËt lªn giÊy cho phï hîp víi khæ giÊy. T¹o d¸ng con vËt cho sinh ®éng

+ Dïng hå d¸n tõng phÇn con vËt

Cã thÓ d¸n con vËt b»ng nhiÒu mµu hoÆc 1 mµu

d. Thùc hµnh.

- GV cho hs quan s¸t bµi cña HS khãa tr­íc

- GV yªu cÇu hs nÆn con vËt

- GV xuèng líp h­íng dÉn HS c¸ch nÆn

- Nh¾c HS nÆn tõng bé phËn con vËt tr­íc

- T¹o d¸ng con vËt cho sinh ®éng

- Cã thÓ nÆn thªm c¸c h×nh ¶nh phô cã liªn quan

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV yªu cÇu c¸c nhãm nép bµi

- GV nhËn xÐt bµi cña c¸c nhãm

®¸nh gi¸, xÕp lo¹i bµi

5. Cñng cè- dÆn dß.

- GV nh¾c l¹i c¸ch nÆn con vËt

- TiÕt t¨ng c­êng; ChuÈn bÞ giÊy ®Ó xÐ d¸n con vËt

 

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

HS ®Ó §DHT lªn bµn

 

 

HS quan s¸t tranh

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

2 HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêiHS tr¶ lêi 

3 HS tr¶ lêi

 

 

 

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi

 

 

HS quan s¸t lªn b¶ng

 

 

 

 

HS quan s¸t GV nÆn mÉu

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t c¸ch xÐ d¸n

 

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t bµi ®Ó häc tËp

HS thùc hµnh theo nhãm 5 ng­êi

 

 

 

 

C¸c nhãm nép bµi vµ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm con vËt?

H×nh ¶nh phô?

C¸ch thÓ hiÖn bµi

 

 

 

 

___________________________

Ngày soạn: 8/10/2012

Ngày giảng:                                         Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012

AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 2

Bài 5. Phương tiện giao thông đường bộ

 

I. Mục tiêu.

          - Học sinh biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ.

          - Học sinh phân biệt xe thô sơ, xe cơ giới, biết tác dụng của phương tiện giao thông.

- Biết tên các loại xe thường thấy.

          - Nhận biết các tiếng động cơ, còi ô tô, xe máy để tránh nguy hiểm

          - Không đi bộ dưới lòng đường.

          - Không chạy theo, bám theo xe ô tô, xe máy đang đi.

II. Đồ dùng dạy học.

- Giáo viên: Tranh vẽ phóng to

          - Học sinh: Tranh ảnh về phương tiện giao thông đường bộ.

III. Các hoạt động dạy học.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài

- Hằng ngày, các em thấy có các loại xe gì trên đường.

- GT: Đó là các phương tiện giao thông đường bộ.

- Hỏi: Đi bằng xe gì nhanh hơn.

- Phương tiện giao thông giúp người ta đi lại nhanh hơn,  không tốn nhiều sức lực, đỡ mệt mỏi. Ghi tên bài.

b. Hoạt động 1: Nhận  diện các phương tiện giao thông

- Treo hình 1 và hình 2 lên bảng.

- Phân biệt 2 loại phương tiện giao thông đường bộ ở 2 tranh.

- Gợi ý so sánh tốc độ, tiếng động, tải trọng…

 

 

- Kết luận:

+ Xe thô sơ là các loại xe đạp, xích lô, bò, ngựa.

+ Xe cơ giới là các loại xe ô tô, xe máy…

+ Xe thô sơ đi chậm, ít gây nguy hiểm.

+ Xe cơ giới đi nhanh, dễ gây nguy hiểm

- Khi đi trên đường cần chú ý tiếng động cơ, tiếng còi xe để phòng tránh nguy hiểm

- Có một số loại xe ưu tiên gồm xe cứu hoả, cứu thương, công an cần nhường đường cho loại xe đó.

c. Hoạt động 2: Trò chơi

- Chia lớp thành 4 nhóm

 

 

- Nếu em đi về quê em đi bằng phương tiện giao thông nào?

- Vì sao?

- Có được chơi đùa ở lòng đường không? Vì sao?

- Kết luận: Lòng đường dành cho ô tô, xe máy, xe đạp… đi lại. Các em không chạy nhảy,  đùa nghịch dưới lòng đường dễ xảy ra tai nạn.

d. Hoạt động 3: Quan sát tranh

- Treo tranh 3,4

- Trong tranh có loại xe nào đang đi trên đường?

- Khi đi qua đường cần chú ý loại phương tiện giao thông nào?

- Cần lưu ý gì khi tránh ô tô, xe máy?

- Kết luận: Khi đi qua đường phải chú ý quan sát ô tô, xe máy và tránh từ xa để đảm bảo an toàn.

4. Nhận xét đánh giá.

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh.

5. Củng cố, dặn dò:

- Kể tên các loại phương tiện giao thông

- Chơi trò chơi: Ghi tên vào đúng cột

- Đọc tên phương tiện. Các đội nghe và tự xếp vào các cột cho đúng.

 

 

- Nhắc lại tên bài.

 

 

- Lắng nghe.

- Nêu: Xe máy, ô tô, xe đạp, xe tải,….

 

 

- Xe máy, ô tô nhanh hơn.

 

 

 

 

 

- Quan sát hình 1,2

- Hình 1: Xe cơ giới

- Hình 2: Xe thô sơ

- Xe cơ giới: Đi nhanh hơn, gây điếng động lớn, chở nặng, nhiều, dễ gây tai nạn

- Xe thô sơ: Ngược lại

 

- Nhắc lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm thảo luận trong 3 phút ghi tên phương tiện giao thông đường bộ đã học vào phiếu học tập

- Đại diện nhóm trình bày

- Chọn phương tiện

 

- Nêu lý do

- Không – vì rất nguy

 

- Lắng nghe.

 

 

 

- Quan sát tranh

- Ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô, xe bò kéo

- Xe cơ giới (ô tô, xe máy…) vì nó đi nhanh

- Quan sát và tránh từ xa.

 

- Lắng nghe.

- Nhắc lại kết luận.

- Cử 2 đội chơi: Mỗi đội 2 người sử dụng 1 bảng phụ kẻ sẵn 2 cột:

- Nghe và tự xếp vào các cột cho đúng.

- Quan sát, nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 7.

Ngày soạn: 20/10/2012

Ngày giảng:                 Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2012

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5

Chủ đề: VÒNG TAY BÈ BẠN

TRÒ CHƠI “TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG”

 

I. Mục tiêu:

          - Thông qua trò chơi, HS được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết dùng những lời nhận xét tốt đẹp khi nói với bạn bè.

          - Học sinh có ý thức trân trọng tình cảm bạn bè.

II. Quy mô: Lớp học.

III. Tài  liệu và phương tiện:

          Một quả bóng cao su nhỏ vừa bàn tay của HS lớp 5. Nếu không có bóng có thể dùng báo cũ vo tròn thay bóng.

IV. Các bước tiến hành:

Bước 1: Tổ chức trò chơi

          - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Lưu ý HS:

          + Trước khi ném bóng cho một bạn nào đó trong lớp, HS cần phải nói một lời yêu thương hoặc một lời khen xứng đáng đối với bạn. Ví dụ:

 • Bạn rất vui tính
 • Bạn là người bạn tốt
 • Bạn rất chăm chỉ học tập
 • Bạn viết rất đẹp
 • Tớ rất thích những bức tranh bạn vẽ
 • Tớ rất quý bạn

          + Người nhận bóng nếu giữ bóng trên tay lâu (khoảng 10 số đếm) mà chưa nói được lời yêu thương, sẽ phải trao bóng trả cho quản trò.

          + Nếu người nhận bóng bắt trượt, bóng rơi xuống đất sẽ bị mất lượt. Bóng sẽ lại trả về tay quản trò.

          + Mỗi HS chỉ được nhận bóng 1 lần. Nếu người tung bóng tung nhầm lần thứ hai tới bạn, sẽ mất quyền tung bóng và phải trả bóng lại cho quản trò.

          - Tổ chức cho lớp chơi thử.

          - Chơi thật: Cả lớp đứng thành vòng tròn (ngồi tại chỗ), quản trò đứng giữa vòng tròn. Bắt đầu chơi, người thứ nhất nói một lời yêu thương hoặc một lời khen với một bạn nào đó và ném bóng cho bạn đó. HS vừa nhận được bóng lại tiếp tục nói lời yêu thương hoặc một lời khen với một bạn HS khác và ném quả bóng cho bạn đó. Cứ như vậy, quả bóng sẽ được truyền tay và trao gửi lời yêu thương cho tất cả các bạn trong lớp,…

Bước 2: Thảo luận sau trò chơi

          - Sau khi tổ chức cho HS chơi xong, GV có thể tổ chức cho HS thảo luận theo các câu hỏi sau:

          + Em cảm thấy như thế nào khi nhận được những lời yêu thương/ lời khen tặng của bạn bè đối với mình?

          + Em cảm thấy như thế nào khi nói lời yêu thương, lời khen đối với bạn?

          + Qua trò chơi này em có thể rút ra điều gì?

          - GV nhận xét, khen ngợi những lời yêu thương, khích lệ bạn bè của tất cả HS trong lớp. Căn dặn HS hãy luôn sử dụng những lời nói yêu thương, khen ngợi đối với bạn bè trong cuộc sống hàng ngày cũng như hãy đón nhận, trân trọng món quà quý giá đó của tình bạn.

__________________________

Ngày soạn: 20/10/2012

Ngày giảng:                   Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2012

ÔN MĨ THUẬT

VÏ tranh

§Ò tµi s©n tr­êng em giê ra ch¬i

I. Môc tiªu.

- Gióp hs biÕt quan s¸t c¸c ho¹t ®éng giê ra ch¬i ë s©n tr­êng

- BiÕt c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi S©n tr­êng em giê ra ch¬i

- VÏ ®­îc tranh theo c¶m nhËn riªng

II. ChuÈn bÞ.

- GV: Tranh, ¶nh c¸c ho¹t ®éng trong giê ra ch¬i

- Bµi vÏ cña HS khãa tr­íc

- H×nh gîi ý c¸ch vÏ tranh

- HS: §å dïng häc tËp

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. æn ®Þnh tæ chøc

2. KiÓm tra bµi cò

GV ktra sÜ sè líp

GV ktra §DHT cña HS

3. Bµi míi.

a. Giíi thiÖu bµi

b. H§1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi.

GV ghi b¶ng

GV giíi thiÖu tranh, ¶nh

Giê ra ch¬i kh«ng khÝ ntn?

Cã c¸c ho¹t ®éng nµo ®­îc diÔn ra?

Quang c¶nh s©n tr­êng cã nh÷ng g×?

C¸c em hay tham gia ho¹t ®éng nµo?

Em sÏ vÏ ho¹t ®éng nµo trong giê ra ch¬i?

GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS

GV tãm t¾t

c. H§2: C¸ch vÏ tranh.

Kh«ng khÝ giê ra ch¬i diÔn ra rÊt nhén nhÞp. Cã rÊt nhiÒu ho¹t ®éng ®­îc diÔn ra nh­: B¾n bi, nh¶y d©y, trèn t×m, häc bµi. C¸c em h·y tù chän 1 néi dung ®Ò tµi ®Ó vÏ vµo tranh cña m×nh.

Nªu c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi?

GV treo h×nh gîi ý c¸ch vÏ tranh

Gv h­íng dÉn HS c¸ch vÏ

+Chän néi dung ®Ò tµi phï hîp

+VÏ h×nh chÝnh tr­íc cho râ néi dung

+VÏ h×nh phô sau ®Ó cho bµi vÏ thªm sinh ®éng

+VÏ mµu: theo ý thÝch

Gv cho hs quan s¸t bµi vÏ cña hs khãa tr­íc

d. H§3: Thùc hµnh

GV xuèng líp h­íng dÉn HS thùc hµnh

Nh¾c HS chän néi dung ®Ò tµi dÔ vÏ nh­ b¾n bi, häc nhãm, nh¶y d©y, ®¸ cÇu

VÏ h×nh ¶nh phô cho phï hîp nh­ c©y cèi, bån hoa, c¸c líp häc

C¸c h×nh d¸ng ng­êi kh¸c nhau cho bµi vÏ thªm sinh ®éng

VÏ mµu t­¬i s¸ng, cã ®Ëm nh¹t

4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

GV chän 1 sè bµi tèt vµ ch­a tèt

GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs

Gv ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi

Cñng cè- dÆn dß:

5. Cñng cè, dÆn dß

GV nh¾c l¹i c¸ch t×m, chän néi dung ®Ò tµi

TiÕt 1: Hoµn thµnh phÇn vÏ h×nh

TiÕt t¨ng c­êng: VÏ mµu

 

 

Líp tr­ëng b¸o c¸o

HS ®Ó §DHT lªn bµn

 

 

 

 

HS quan s¸t tranh

HS tr¶ lêi
HS tr¶ lêi

HS tr¶ lêi


 

 

 

HS l¾ng nghe vµ ghi nhí

 

 

 

 

HS quan s¸t c¸ch vÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t bµi vµ häc tËp

 

 

HS thùc hµnh

 

 

 

HS nhËn xÐt

Chän néi dung ®Ò tµi

VÏ h×nh 

__________________________

Ngày soạn: 20/10/2012

Ngày giảng:                 Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2012

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Thi kể chuyện

I. Mục tiêu.

       - HS biết được ý nghĩa qua những câu chuyện đã học, đã đọc.

       - Rèn luyện kỹ năng HS biết kể chuyện, mạnh dạn trước đám đông, tập thể.

       - Biết nhiều câu chuyện kể. Có ý thức bảo vệ và xây dựng quê hương Việt Nam.

II. Nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, địa điểm.

       1. Nội dung: Những câu chuyện đã đọc, đã học.

       2. Hình thức: Kể bằng miệng, kể chuyện theo nhóm.

       3. Đối tượng: HS lớp 2.

       4. Thời gian: 1 tiết.

       5. Địa điểm: Phòng học.

III. Tiến hành hoạt động.

       1. Ổn định tổ chức.

       - Hát tập thể một bài.

       - Nêu mục đích, yêu cầu

       2. Hoạt động 1. HS lần lượt kể những câu chuyện mà mình thích.

       3. Hoạt động 2. Sắm vai câu chuyện kể: 2-3 nhóm tập sắm vai.

       4. Củng cố, dặn dò: Qua giờ học hôm nay, em đã được nghe những câu chuyện gì? Câu chuyện đó có ý nghĩa như thế nào?

________________________________________________________________

TUẦN 8

Ngày soạn: 27/10/2012

Ngày giảng:                  Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5

Chủ đề: VÒNG TAY BÈ BẠN

Tiểu phẩm “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”

I. Mục tiêu.

       - HS hiểu: Giúp đỡ, bảo vệ người yếu hơn mình là việc làm cần thiết.

       - Giáo dục HS ý thức quan tâm, bảo vệ bạn bè,

II. Quy mô: Lớp học.

III. Tài liệu và phương tiện:

       - Kịch bản “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”;

       - Đạo cụ: Mũ, áo cho các vai Dế Mèn, Nhà Trò, Nhện chúa.

IV. Các bước tiến hành.

Bước 1: Chuẩn bị

       - Trước 1 tuần, GV phổ biến kịch bản Tiểu phẩm cho đội kịch của lớp.

Nội dung kịch bản (kèm theo)

       - HS tập biểu diễn tiểu phẩm và chuẩn bị đạo cụ cần thiết.

Bước 2: Trình diễn Tiểu phẩm

Bước 3: Thảo luận lớp sau khi nghe Tiểu phẩm

1/ Vì sao chị Nhà Trò lại run rẩy, sợ hãi?

       (Chị Nhà Trò lại run rẩy, sợ hãi vì bị bọn nhện bắt nạt, không cho đến trường. Bọn chúng mấy lần giăng tơ giữa đường đòi bắt Nhà Trò để vặt chân, vặt cánh ăn thịt.)

2/ Nghe chuyện, anh Dế Mèn có thái độ gì?

       (Nghe chuyện, anh Dế Mèn tức giận, cương quyết đòi gặp bọn nhện để hỏi chuyện)

3/ Vì sao, có lúc Dế Mèn hơi do dự?

       (Có lúc Dế Mèn hơi do dự vì bọn nhện độc quá đông lại hung hãn.)

4/ hành động của Dế Mèn như thế nào trước bọn nhện độc hung hãn?

       (Trước bọn nhện độc đông và hung hãn, Dế Mèn oai phong, nhanh như cắt, tung cặp giò với những lưỡi cưa sắt nhọn đá rách hết lưới nhện. Bầy nhện ngã lộn nhào. Dế Mèn nhanh tay khóa cổ tên nhện chúa.)

5/ Em có suy nghĩ gì trước việc làm của anh Dế Mèn?

       (- Anh Dế Mèn dũng cảm, bênh vực, bảo vệ người yếu, trị tội kẻ xấu.

       - Anh Dế Mèn không sợ bọn nhện độc đông, hung hãn đã cương quyết dạy cho bọn chúng một bài học, bảo vệ được chị Nhà trò yếu ớt.

       - Anh Dế Mèn là người dũng cảm, đã trừng trị được kẻ xấu, bảo vệ bạn bè,…)

Bước 4: Tổng kết, đánh giá

       - Cả lớp bình chọn diễn viên xuất sắc nhất.

       - GV kết luận, căn dặn HS hãy học tập tấm gương dũng cảm của anh Dế Mèn.

____________________________________

 

 

Ngày soạn: 27/10/2012

Ngày giảng:                    Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012

ÔN MĨ THUẬT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Gương mặt tiêu biểu
Hoạt động câu lạc bộ
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website